Przechowywanie List Wartości w Wektorach

Pierwszym typem kolekcji, któremu się przyjrzymy jest Vec<T>, znany również jako wektor. Wektory pozwalają przechować pewną liczbę wartości, umieszczając je w pamięci jedna obok drugiej. Wektory mogą zawierać tylko wartości tego samego typu. Są one przydatne, gdy mamy listę elementów, takich jak linie tekstu z pliku lub ceny towarów w koszyku zakupowym.

Tworzenie Nowego Wektora

Aby utworzyć nowy pusty wektor, wywołujemy funkcję Vec::new, tak jak pokazano na Listingu 8-1.

fn main() {
  let v: Vec<i32> = Vec::new();
}

Listing 8-1: Utworzenie nowego, pustego wektora do przechowywania wartości typu i32

Proszę zauważyć, że dodaliśmy w kodzie adnotację typu. Ponieważ nie wstawiamy do tego wektora żadnych wartości, Rust nie wie, jakiego rodzaju elementy zamierzamy przechowywać. Co zaś istotne, wektory są implementowane z wykorzystaniem generyczności; w rozdziale 10 opowiem jak jej użyć we własnych typach. Na razie wystarczy wiedzieć, że typ Vec<T> z biblioteki standardowej może przechowywać elementy dowolnego, zadanego typu. Ten typ możemy wskazać w nawiasach kątowych podczas tworzenia wektora. Na listingu 8-1 powiedzieliśmy Rustowi, że Vec<T> w v będzie przechowywał elementy typu i32.

Zazwyczaj jednak Vec<T> będzie tworzony z wartościami początkowymi i Rust wywnioskuje typ przechowywanej wartości. Adnotacja typu nie będzie wtedy wymagana. Rust dostarcza wygodne makro vec!, tworzące nowy wektor z podanymi wartościami. Przykładowo, na listing 8-2 tworzony jest Vec<i32> zawierający 1, 2, i 3. Typem wartości jest tam i32, ponieważ jest to domyślny typ dla liczb całkowitych, co omówiliśmy w sekcji „Typy danych“ rozdziału 3.

fn main() {
  let v = vec![1, 2, 3];
}

Listing 8-2: Tworzenie nowego wektora zawierającego wartości

Ponieważ podano początkowe wartości typu i32, to Rust może wywnioskować, że typem v jest Vec<i32>, nawet bez adnotacji typu. Za chwilę omówimy, jak modyfikować wektor.

Uaktualnianie Wektora

Listing 8-3 pokazuje jak utworzyć wektor, a następnie dodać do niego elementy za pomocą metody push.

fn main() {
  let mut v = Vec::new();

  v.push(5);
  v.push(6);
  v.push(7);
  v.push(8);
}

Listing 8-3: Dodawanie elementów do wektora za pomocą metody push

Jak w przypadku każdej zmiennej, jeśli chcemy mieć możliwość zmiany jej wartości, musimy uczynić ją mutowalną za pomocą słowa kluczowego mut, tak jak zostało to omówione w rozdziale 3. Ponieważ wszystkie dodawane liczby są typu i32, to Rust wywnioskuje odpowiedni typ wektora, nawet bez adnotacji Vec<i32>.

Czytanie Elementów Wektora

Istnieją dwa sposoby odwołania się do wartości przechowywanej w wektorze: poprzez indeksowanie lub użycie metody get. W poniższych przykładach, dla przejrzystości, opatrzyliśmy adnotacjami typy wartości zwracanych przez te funkcje.

Listing 8-4 pokazuje obie metody dostępu do wartości w wektorze. Pierwsza wykorzystuje składnie indeksowania, druga zaś metodę get.

fn main() {
  let v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

  let third: &i32 = &v[2];
  println!("The third element is {third}");

  let third: Option<&i32> = v.get(2);
  match third {
    Some(third) => println!("The third element is {third}"),
    None => println!("There is no third element."),
  }
}

Listing 8-4: Użycie indeksowania lub metody get by uzyskać dostęp do elementu w wektorze

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Ponieważ wektory są indeksowane od zera, to by uzyskać trzeci element, używamy indeksu 2. Użycie & i [] daje referencję do elementu znajdującego się pod zadanym indeksem. Metoda get, której argumentem jest żądany indeks, zwraca Option<&T>, który możemy użyć z match.

Powodem, dla którego Rust udostępnia dwa sposoby odwoływania się do elementu, jest danie możliwość wyboru, jak ma zachować się program, podczas próby użycia indeksu spoza zakresu indeksów istniejących elementów. Na przykład zobaczmy co się stanie, gdy za pomocą każdej z tych technik spróbujemy uzyskać dostęp do elementu o indeksie 100 z wektora o pięciu elementach, jak pokazano na listingu 8-5.

fn main() {
  let v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

  let does_not_exist = &v[100];
  let does_not_exist = v.get(100);
}

Listing 8-5: Próba uzyskania dostęp do elementu o indeksie 100 z wektora o pięciu elementach

Kiedy uruchomimy ten kod, odwołanie się do nieistniejącego elementu pierwszą metodą [] spowoduje, że program spanikuje. Tej metody najlepiej więc użyć, gdy chcemy, aby podczas próby dostępu do elementu poza końcem wektora, program został zakończony.

Dla odmiany metoda get wywołana z nieistniejącym indeksem nie panikuje, tylko zwraca None. To przydaje się, gdy sporadyczny dostęp do elementu poza zakresem wektora jest spodziewany. Należy wtedy wyposażyć kod w logikę obsługującą oba możliwe rezultaty tej metody, zarówno Some(&element) jak i None, tak jak to omówiono w rozdziale 6. Na przykład, indeks może pochodzić od osoby wprowadzającej numer. Jeśli przypadkowo wprowadzi ona zbyt dużą liczbę i program otrzyma wartość None, można zakomunikować ile elementów znajduje się w bieżącym wektorze i dać użytkownikowi kolejną szansę na wprowadzenie poprawnej wartości. Będzie to dla niego bardziej przyjazne niż zakończenie programu z powodu literówki!

Nadzorca pożyczania, egzekwując zasady własności i reguły pożyczania (omówione w rozdziale 4), zapewni że wszelkie reference do zawartości wektora, będą poprawne. Proszę przypomnieć sobie regułę mówiącą, że nie można mieć mutowalnych i niemutowalnych referencji w tym samym zasięgu. Ta zasada ujawnia się na listingu 8-6, gdzie trzymając niemutowalną referencję do pierwszego elementu wektora, próbujemy dodać element na jego koniec. Jeśli dodatkowo spróbujemy odwołać się do tego elementu w dalszej części funkcji, to ten program się nie skompiluje:

fn main() {
  let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

  let first = &v[0];

  v.push(6);

  println!("The first element is: {first}");
}

Listing 8-6: Próba dodania do wektora, do którego elementu trzymamy referencję

Próba skompilowania tego kodu daje następujący błąd:

$ cargo run
  Compiling collections v0.1.0 (file:///projects/collections)
error[E0502]: cannot borrow `v` as mutable because it is also borrowed as immutable
 --> src/main.rs:6:5
 |
4 |   let first = &v[0];
 |         - immutable borrow occurs here
5 |
6 |   v.push(6);
 |   ^^^^^^^^^ mutable borrow occurs here
7 |
8 |   println!("The first element is: {first}");
 |                   ----- immutable borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `collections` due to previous error

Wydaje się, że kod na listingu 8-6 powinien działać: dlaczego referencja do pierwszego elementu miałaby się przejmować zmianami na końcu wektora? Błąd wynika ze sposobu działania wektorów: ponieważ wektory umieszczają wartości w pamięci obok siebie, to dodanie nowego elementu na końcu wektora może wymagać przydzielenia nowej pamięci i skopiowania do niej uprzednio dodanych elementów, gdy zabraknie miejsca tam, gdzie są one obecnie przechowywane. W takim przypadku referencja do pierwszego elementu wskazywałaby na zwolniony obszar pamięci. Zaś reguły pożyczania uniemożliwiają doprowadzenie programu do takiej sytuacji.

Uwaga: Więcej o implementacji typu Vec<T> można znaleźć w “The Rustonomicon”.

Iterowanie po Zawartych w Wektorze Wartościach

Aby uzyskać dostęp kolejno do wszystkich elementów wektora, to zamiast używać ich indeksów, lepiej go przeiterować. Listing 8-7 pokazuje, jak za pomocą pętli for uzyskać niemutowalne referencje do wszystkich liczb (typu i32) zawartych w wektorze i te liczby wypisać.

fn main() {
  let v = vec![100, 32, 57];
  for i in &v {
    println!("{i}");
  }
}

Listing 8-7: Wypisanie zawartości wektora za pomocą pętli for iterującej po jego elementach

Iterując po mutowalnych referencjach do elementów, możemy również zmodyfikować wszystkie elementy mutowalnego wektora. Pętla for na listingu 8-8 dodaje do każdego 50.

fn main() {
  let mut v = vec![100, 32, 57];
  for i in &mut v {
    *i += 50;
  }
}

Listing 8-8: Iterowanie po mutowalnych referencjach do elementów wektora

Aby za pomocą operatora += zmienić wartość, do której odnosi się mutowalna referencja i, wpierw musimy się do tej wartości dostać za pomocą operatora dereferencji *. Więcej o operatorze dereferencji powiemy w sekcji "Following the Pointer to the Value with the Dereference Operator" rozdziału 15.

Dzięki regułom nadzorcy pożyczania, zarówno niemutowalne jak i mutowalne iterowanie po wektorze, jest bezpieczne. Gdybyśmy na listingu 8-7 lub 8-8 spróbowali w ciałach pętli for wstawiać do wektora elementy lub je usuwać, otrzymalibyśmy błąd kompilatora podobny do tego, który powodował kod na listingu 8-6. Ponieważ pętla for posiada referencję do wektora, to nie można go równocześnie modyfikować inaczej, niż poprzez tę referencję.

Przechowywanie Wartości Różnych Typów za Pomocą Typu Wyliczeniowego

Wektory mogą przechowywać tylko wartości tego samego typu, co może być uciążliwe; nierzadko zdarza się potrzeba przechowani listy elementów różnych typów. Na szczęście warianty wyliczenia są zdefiniowane w ramach tego samego typu enum, więc kiedy potrzebujemy jednego typu do reprezentowania elementów różnych typów, możemy zdefiniować i użyć enuma!

Na przykład, załóżmy, że chcemy uzyskać wartości z wiersza arkusza kalkulacyjnego, w którym niektóre kolumny w wierszu zawierają liczby całkowite, niektóre liczby zmiennoprzecinkowe, zaś niektóre łańcuchy. Możemy zdefiniować typ wyliczeniowy, którego warianty będą trzymać wartości różnych typów, a jednocześnie wszystkie te warianty będą traktowane jako ten sam typ. Następnie możemy utworzyć wektor takich enumów, efektywnie przechowujący wartości różnych typów. Takie działanie ilustruje listing 8-9.

fn main() {
  enum SpreadsheetCell {
    Int(i32),
    Float(f64),
    Text(String),
  }

  let row = vec![
    SpreadsheetCell::Int(3),
    SpreadsheetCell::Text(String::from("blue")),
    SpreadsheetCell::Float(10.12),
  ];
}

Listing 8-9: Zdefiniowanie enum do przechowywania wartości różnych typów w jednym wektorze

Rust już w czasie kompilacji musi wiedzieć, jakiego typu elementy są dozwolone w wektorze, aby dokładnie przewidzieć, ile pamięci na stercie będzie potrzebne do ich przechowania. Dlatego musimy jednoznacznie te typy określić. Gdyby Rust pozwolił wektorowi przechowywać elementy dowolnych typów, istniałoby zagrożenie, że jeden lub więcej typów spowodowałoby błędy w operacjach wykonywanych na elementach wektora. Użycie enum plus wyrażenia match oznacza, że Rust zapewni w czasie kompilacji, że każdy możliwy przypadek zostanie obsłużony, jak omówiono w rozdziale 6.

Gdybyśmy nie znali wyczerpującego zestawu typów, których wartości w czasie wykonywania programu będą dodawane do wektora, to nie moglibyśmy użyć omówionej techniki wykorzystującej enum. Instead, you can use a trait object, which we’ll cover in Chapter 17.

Teraz, gdy omówiliśmy wybrane, częste sposoby używania wektorów, warto przejrzeć dokumentację API, gdyż zawarty w bibliotece standardowej Vec<T> posiada znacznie więcej użytecznych metod. Na przykład jego metoda pop usuwa i zwraca ostatni element.

Wraz z Wektorem Zwalniane Są Jego Elementy

Jak każda inna struktura, wektor jest zwalniany gdy wychodzi poza zasięg, jak to zostało zaznaczone na listingu 8-10.

fn main() {
  {
    let v = vec![1, 2, 3, 4];

    // do stuff with v
  } // <- v goes out of scope and is freed here
}

Listing 8-10: Pokazanie, gdzie jest zwalniany wektor i jego elementy

Gdy wektor jest zwalniany, cała jego zawartość również jest zwalniana, co oznacza usunięcie z pamięci przechowywanych w nim liczb. Nadzorca pożyczania nie pozwoli używać żadnych referencji do zawartości wektora, który utracił ważność.

Przejdźmy do kolejnego typu kolekcji: Stringa!