Włączanie Ścieżek do Zasięgu za Pomocą Słowa Kluczowego use

Konieczność ciągłego wypisywania ścieżek, by wywołyć funkcję może być uciążliwa. Na listingu 7-7, niezależnie od tego, czy wybraliśmy bezwzględną czy względną ścieżkę do funkcji add_to_waitlist, za każdym razem, wywołując ją, musieliśmy napisać także front_of_house i hosting. Na szczęście istnieje sposób na uproszczenie tego procesu: możemy raz utworzyć skrót do ścieżki za pomocą słowa kluczowego use i używać go wielokrotnie w obrębie zasięgu.

Na listingu 7-11 włączamy moduł crate::front_of_house::hosting w zasięg funkcji eat_at_restaurant, więc musimy podać jedynie hosting::add_to_waitlist, aby wywołać funkcję add_to_waitlist z eat_at_restaurant.

Plik: src/lib.rs

mod front_of_house {
  pub mod hosting {
    pub fn add_to_waitlist() {}
  }
}

use crate::front_of_house::hosting;

pub fn eat_at_restaurant() {
  hosting::add_to_waitlist();
}

Listing 7-11: Włączanie modułu w zasięg za pomocą use

Dodanie do zasięgu use i ścieżki jest podobne do tworzenia dowiązania symbolicznego w systemie plików. Dodanie use crate::front_of_house::hosting w korzeniu skrzyni sprawia, że hosting staje się poprawną nazwą w tym zasięgu, tak jakby moduł hosting był zdefiniowany w korzeniu skrzyni. Ścieżki wprowadzone w zasięg za pomocą use podlegają takim samym zasadą prywatność, jak wszystkie inne ścieżki.

Warto podkreślić, że use tworzy skrót tylko w zasięgu, w którym występuje. Na listingu 7-12 przeniesiono funkcję eat_at_restaurant do nowego modułu podrzędnego o nazwie customer, który tworzy zasięg odrębny od tego, w którym użyto use. Dlatego ciało funkcji nie skompiluje się:

Plik: src/lib.rs

mod front_of_house {
  pub mod hosting {
    pub fn add_to_waitlist() {}
  }
}

use crate::front_of_house::hosting;

mod customer {
  pub fn eat_at_restaurant() {
    hosting::add_to_waitlist();
  }
}

Listing 7-12: use obowiązuje jedynie w zasięgu, w którym się znajduje

Błąd kompilatora pokazuje, że skrót nie ma zastosowania w obrębie modułu customer:

$ cargo build
  Compiling restaurant v0.1.0 (file:///projects/restaurant)
warning: unused import: `crate::front_of_house::hosting`
 --> src/lib.rs:7:5
 |
7 | use crate::front_of_house::hosting;
 |   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 |
 = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

error[E0433]: failed to resolve: use of undeclared crate or module `hosting`
 --> src/lib.rs:11:9
  |
11 |     hosting::add_to_waitlist();
  |     ^^^^^^^ use of undeclared crate or module `hosting`

For more information about this error, try `rustc --explain E0433`.
warning: `restaurant` (lib) generated 1 warning
error: could not compile `restaurant` due to previous error; 1 warning emitted

Proszę zauważyć, że pojawiło się również ostrzeżenie, że use nie jest używany w swoim zasięgu! Aby rozwiązać ten problem, należy przenieść use do modułu customer, lub z modułu customer odwołać się do skrótu w module nadrzędnym za pomocą super::hosting.

Tworzenie Idiomatycznych Ścieżek use

Patrząc na listing 7-11, można się zastanawiać, dlaczego zdefiniowaliśmy use crate::front_of_house::hosting, a następnie w eat_at_restaurant wywołaliśmy hosting::add_to_waitlist, zamiast od razu podać w use całą ścieżkę do add_to_waitlist, tak jak na listingu 7-13.

Plik: src/lib.rs

mod front_of_house {
  pub mod hosting {
    pub fn add_to_waitlist() {}
  }
}

use crate::front_of_house::hosting::add_to_waitlist;

pub fn eat_at_restaurant() {
  add_to_waitlist();
}

Listing 7-13: Nieidiomatyczne włączenie w zasięg funkcji add_to_waitlist za pomocą use

Działanie kodu na obu listingach, 7-11 i 7-13, jest takie samo. Jednakże tylko listing 7-11 pokazuje idiomatyczne wykorzystanie use do włączenia funkcji w zasięg. Włączenie do zasięgu jej modułu nadrzędnego sprawia, że wywołując tę funkcję musimy podać nazwę jej modułu. To zaś jasno mówi, iż funkcja ta nie jest zdefiniowana lokalnie, a jednocześnie ogranicza konieczność podawania pełnej ścieżki. Dla odmiany kod na listingu 7-13 jest niejasny co do miejsca, w którym zdefiniowano add_to_waitlist.

Z drugiej strony, gdy za pomocą use wskazujemy struktury, enumy i inne elementy, idiomatycznie jest podać pełną ścieżkę. Listing 7-14 pokazuje idiomatyczny sposób włączania w zasięg skrzyni binarnej struktury HashMap z biblioteki standardowej.

Plik: src/main.rs

use std::collections::HashMap;

fn main() {
  let mut map = HashMap::new();
  map.insert(1, 2);
}

Listing 7-14: Idiomatyczne włączenie HashMap w zasięg

Za tym idiomem nie stoi żaden mocny argument: jest to po prostu przyjęta konwencja, zaś ludzie przyzwyczaili się do czytania i pisania zgodnego z nią kodu.

Jednakże nie możemy podążyć za tą konwencją, gdy za pomocą use chcemy wprowadzić w zasięg dwa elementy o tej samej nazwie. Rust nam na to nie pozwoli. Listing 7-15 pokazuje, jak włączyć w zasięg i odwoływać się do dwóch typów Result, które mają tę samą nazwę, ale pochodzą z różnych modułów.

Plik: src/lib.rs

use std::fmt;
use std::io;

fn function1() -> fmt::Result {
  // --snip--
  Ok(())
}

fn function2() -> io::Result<()> {
  // --snip--
  Ok(())
}

Listing 7-15: Wprowadzenie w ten sam zasięg dwóch typów o tej samej nazwie wymaga określania ich przy użyciu ich modułów nadrzędnych.

Jak widać, używanie modułów nadrzędnych pozwala rozróżnić dwa typy Result. Gdybyśmy zamiast tego napisali use std::fmt::Result i use std::io::Result, mielibyśmy w tym samym zasięgu dwa różne typy Result i Rust nie wiedziałby, który z nich mamy na myśli, gdy piszemy Result.

Nadawanie Nowych Nazw Za Pomocą Słowa Kluczowego as

Istnieje też inne rozwiązanie problemu wprowadzania dwóch typów o tej samej nazwie w ten sam zasięg za pomocą use: po ścieżce możemy podać as i nową nazwę lokalną, alias dla typu. Listing 7-16 pokazuje kod równoważny temu z listingu 7-15, ale wykorzystujący zmianę nazwy jednego z dwóch typów Result przy użyciu as.

Plik: src/lib.rs

use std::fmt::Result;
use std::io::Result as IoResult;

fn function1() -> Result {
  // --snip--
  Ok(())
}

fn function2() -> IoResult<()> {
  // --snip--
  Ok(())
}

Listing 7-16: Zmiana nazwy typu za pomocą słowa kluczowego as, gdy jest on włączany w zasięg

W drugiej deklaracji use typowi std::io::Result nadajemy nową nazwę IoResult, niekolidującą z nazwą Result z std::fmt, którą również włączamy w ten sam zasięg. Kod pokazany na obu listingach, 7-15 i 7-16, uważany jest za idiomatyczny. Więc w takim przypadku wybór zależy jedynie od naszych osobistych preferencji!

Re-eksportowanie Nazw Za Pomocą pub use

Kiedy za pomocą słowa kluczowego use włączamy nazwę w zasięg, to w nowym zasięgu jest ona prywatna. Aby kodowi wywołującemu nasz kod umożliwić odwołanie się do tej nazwy tak, jakby była zdefiniowana w jego zasięgu, możemy połączyć pub i use. Technika ta nazywana jest reeksportem, ponieważ wprowadzamy element w zasięg, ale również udostępniamy ten element innym, by mogli go włączyć w swój zasięg.

Listing 7-17 pokazuje kod z listingu 7-11 z zmienionym use w module głównym na pub use.

Filename: src/lib.rs

mod front_of_house {
  pub mod hosting {
    pub fn add_to_waitlist() {}
  }
}

pub use crate::front_of_house::hosting;

pub fn eat_at_restaurant() {
  hosting::add_to_waitlist();
}

Listing 7-17: Wykorzystanie pub use by udostępnić nazwę do użycia przez dowolny kod z nowego zasięgu

Przed zmianą, zewnętrzny kod, by wywołać funkcję add_to_waitlist, musiałby użyć ścieżki restaurant::front_of_house::hosting::add_to_waitlist(). Po zmianie, gdy pub use reeksportował moduł hosting z modułu głównego, zewnętrzny kod może w zamian użyć ścieżki restaurant::hosting::add_to_waitlist().

Reeksportowanie jest przydatne, gdy wewnętrzna struktura twojego kodu różni się od tego, jak wywołujący go programiści postrzegają jego domenę. Na przykład w naszej metaforze restauracyjnej, ludzie prowadzący restaurację dzielą ją na „front of house“ i „back of house“. Ale klienci odwiedzający restaurację prawdopodobnie nie będą myśleć o częściach restauracji w ten sam sposób. Dzięki pub use, możemy napisać nasz kod korzystając z innej struktury, od tej, którą ujawnimy. Czynimy to, by nasza biblioteka była dobrze zorganizowana zarówno dla programistów pracujących nad nią, jak i tych ją wywołujących. Przyjrzymy się innemu przykładowi pub use i temu, jak wpływa on na dokumentację skrzyni w sekcji „Eksportowanie Wygodnego Publicznego API Za Pomocą pub use rozdziału 14.

Używanie Pakietów Zewnętrznych

W rozdziale 2 zaprogramowaliśmy grę w zgadywanie, która wykorzystywała zewnętrzny pakiet o nazwie rand do uzyskiwania liczb losowych. Aby użyć rand w naszym projekcie, dodaliśmy następującą linię do Cargo.toml:

Plik: Cargo.toml

rand = "0.8.5"

Dodanie rand jako zależności w Cargo.toml powoduje, że Cargo pobiera pakiet rand wraz ze wszystkimi jego zależnościami z crates.io i udostępnia rand naszemu projektowi.

Następnie, aby włączyć definicje z rand w zasięg naszego pakietu, dodaliśmy linię use ze ścieżką rozpoczynającą się od nazwy skrzyni, czyli rand, i wymieniliśmy elementy, które chcemy włączyć w zasięg. Przypomnijmy, że w sekcji „Generowanie Losowej Liczby“ rozdziału 2, włączyliśmy w zasięg cechę Rng i wywołaliśmy funkcję rand::thread_rng:

use std::io;
use rand::Rng;

fn main() {
  println!("Zgadnij liczbę!");

  let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

  println!("Sekretna liczba to: {secret_number}");

  println!("Podaj swoją liczbę:");

  let mut guess = String::new();

  io::stdin()
    .read_line(&mut guess)
    .expect("Błąd wczytania linii");

  println!("Wybrana przez ciebie liczba: {guess}");
}

Członkowie społeczności Rusta udostępnili na stronie crates.io wiele pakietów, a użycie dowolnego z nich we własnym pakiecie wymaga wykonania tych samych kroków: dodania go do pliku Cargo.toml i włączenia w zasięg jego wybranych elementów za pomocą use.

Proszę zauważyć, że standardowa biblioteka std również jest skrzynią, która jest zewnętrzna względem naszego pakietu. Ponieważ standardowa biblioteka jest dostarczana z językiem Rust, nie musimy dodawać std do Cargo.toml. Musimy jednak odwoływać się do niej za pomocą use, aby wprowadzić jej elementy w zasięg naszego pakietu. Na przykład, możemy skorzystać z HashMap za pomocą następującej linii:

#![allow(unused)]
fn main() {
use std::collections::HashMap;
}

Jest to ścieżka bezwzględna rozpoczynająca się od std, czyli nazwy skrzyni biblioteki standardowej.

Porządkowania Długich List use za Pomocą Zagnieżdżonych Ścieżek

Gdy używamy wielu elementów zdefiniowanych w tej samej skrzyni lub w tym samym module, wymienienie każdego elementu w osobnej linii pochłania sporo miejsca. Na przykład, te dwie deklaracje use, które mieliśmy w grze zgadywance na listingu 2-4, włączają w zasięg elementy z std:

Plik: src/main.rs

use rand::Rng;
// --snip--
use std::cmp::Ordering;
use std::io;
// --snip--

fn main() {
  println!("Guess the number!");

  let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

  println!("The secret number is: {secret_number}");

  println!("Please input your guess.");

  let mut guess = String::new();

  io::stdin()
    .read_line(&mut guess)
    .expect("Failed to read line");

  println!("You guessed: {guess}");

  match guess.cmp(&secret_number) {
    Ordering::Less => println!("Too small!"),
    Ordering::Greater => println!("Too big!"),
    Ordering::Equal => println!("You win!"),
  }
}

Zamiast nich, możemy użyć zagnieżdżonych ścieżek, aby włączyć te same elementy w jednym wierszu. Robimy to, podając wspólną część ścieżki, po której następują dwa dwukropki, a następnie nawiasy klamrowe obejmujące listę różniących się fragmentów ścieżek, co pokazano na listingu 7-18.

Plik: src/main.rs

use rand::Rng;
// --snip--
use std::{cmp::Ordering, io};
// --snip--

fn main() {
  println!("Guess the number!");

  let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

  println!("The secret number is: {secret_number}");

  println!("Please input your guess.");

  let mut guess = String::new();

  io::stdin()
    .read_line(&mut guess)
    .expect("Failed to read line");

  let guess: u32 = guess.trim().parse().expect("Please type a number!");

  println!("You guessed: {guess}");

  match guess.cmp(&secret_number) {
    Ordering::Less => println!("Too small!"),
    Ordering::Greater => println!("Too big!"),
    Ordering::Equal => println!("You win!"),
  }
}

Listing 7-18: Podanie ścieżki zagnieżdżonej w celu włączenia w zasięg wielu elementów z tym samym prefiksem

W większych programach, wprowadzenie wielu elementów tej samej skrzyni lub modułu w zasięg przy użyciu zagnieżdżonych ścieżek może znacznie zmniejszyć liczbę napisanych linii use!

Ścieżki można zagnieżdżać na dowolnym poziomie, co jest przydatne przy łączeniu dwóch deklaracji use dzielących podścieżkę. Na przykład, listing 7-19 pokazuje dwie instrukcje use: pierwsza włącza w zasięg std::io, zaś druga std::io::Write.

Plik: src/lib.rs

use std::io;
use std::io::Write;

Listing 7-19: Dwie deklaracje use, z których jedna włącza podścieżkę drugiej

Częścią wspólną tych dwóch ścieżek jest std::io, co daje całą pierwszą ścieżkę. Aby zawrzeć te dwie ścieżki w jednej deklaracji use, można użyć self w zagnieżdżonej ścieżce, tak jak pokazano na listingu 7-20.

Plik: src/lib.rs

use std::io::{self, Write};

Listing 7-20: Zawarcie ścieżek z listingu 7-19 w jednej deklaracji use

Ta linia włącza std::io i std::io::Write w zasięg.

Operator Glob

Jeśli chcemy włączyć w zasięg wszystkie elementy publiczne zdefiniowane w ścieżce, możemy podać tę ścieżkę, a za nią * zwaną operatorem glob:

#![allow(unused)]
fn main() {
use std::collections::*;
}

Ta deklaracja use wprowadza do bieżącego zasięgu wszystkie publiczne elementy zdefiniowane w std::collections. Operatora glob należy używać z rozwagą! Glob może utrudnić ustalenie, które nazwy są w zasięgu i gdzie zostały zdefiniowane.

Operator globy jest często używany podczas testowania, aby wprowadzić wszystko, co jest testowane, do modułu tests; o czym będziemy mówić w sekcji "How to Write Tests" rozdziału 11. Operator glob jest też czasami używany jako część wzorca prelude, opisanego w dokumentacji biblioteki standardowej.