Instalacja

Naszym pierwszym krokiem jest zainstalowanie Rusta. Ściągniemy go za pomocą rustup, narzędzia uruchamianego z linii poleceń, które służy do zarządzania wersjami Rusta i powiązanych narzędzi. Będzie do tego potrzebne połączenie z internetem.

Uwaga: Jeśli z jakiegoś powodu wolisz nie używać narzędzia rustup, odwiedź Stronę opisującą inne metody instalacji Rusta.

Wykonanie kolejnych kroków spowoduje zainstalowanie najnowszej, stabilnej wersji kompilatora Rusta. Stabilność Rusta gwarantuje, że wszystkie przykłady z książki, które poprawnie się kompilują, kompilowały się będą nadal w nowszych wersjach języka. Komunikaty zwrotne błędów i ostrzeżeń mogą nieco różnić się od siebie w zależności od wersji, ponieważ dość często są one poprawiane. Innymi słowy, każda nowsza, stabilna wersja Rusta zainstalowana przy użyciu tych samych kroków powinna współgrać z treścią książki zgodnie z oczekiwaniami.

Oznaczenia w linii poleceń

W tym rozdziale oraz w dalszych częściach książki, będziemy korzystać z poleceń wydawanych przy użyciu terminala. Wszystkie linie, które powinno się wprowadzić w terminalu będą rozpoczynać się od znaku $. Nie musisz go wpisywać. Pokazany jest on jedynie celem zidentyfikowania początku każdego polecenia. Linie, które nie zaczynają się od $, zazwyczaj pokazują komunikat wyświetlony po wydaniu ostatniego polecenia. Dodatkowo, specyficzne przykłady dla terminala PowerShell będą wykorzystywały znak > zamiast $.

Instalacja rustup pod Linuksem lub macOS

Jeśli korzystasz z Linuksa lub macOS, otwórz konsolę / terminal i wpisz następujące polecenie:

$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Spowoduje to ściągnięcie skryptu, który rozpocznie instalację narzędzia rustup, które z kolei zainstaluje najnowszą, stabilną wersję Rusta. Możesz otrzymać prośbę o wprowadzenie swojego hasła. Jeśli wszystko się powiedzie, zobaczysz na ekranie taki tekst:

Rust is installed now. Great!

Będziesz też potrzebować programu linkującego (linkera), którego Rust używa do złączenia wyników kompilowania w jeden plik. Prawdopodobnie masz już taki zainstalowany, ale jeżeli przy próbie kompilacji programu Rusta uzyskasz błędy informujące, że nie można uruchomić linkera, oznacza to, że w danym systemie linker nie jest zainstalowany i konieczna jest jego ręczna instalacja. Kompilatory języka C zazwyczaj wyposażone są w odpowiedni linker. Sprawdź dokumentację swojej platformy, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić ewentualną instalację kompilatora C. Wiele popularnych pakietów Rusta korzysta z kodu C i wymaga również kompilatora C. Z tego względu jego instalacja w tym momencie może być zasadna.

On macOS, you can get a C compiler by running:

$ xcode-select --install

Linux users should generally install GCC or Clang, according to their distribution’s documentation. For example, if you use Ubuntu, you can install the build-essential package.

Instalacja rustup pod Windowsem

Z poziomu Windowsa, odwiedź stronę https://www.rust-lang.org/tools/install i kieruj się instrukcjami instalacji Rusta. W którymś momencie procesu otrzymasz komunikat informujący, że będziesz również potrzebować narzędzi budowania MSVC dla Visual Studio 2013 lub nowszego.

To acquire the build tools, you’ll need to install Visual Studio 2022. When asked which workloads to install, include:

  • „Desktop Development with C++”
  • The Windows 10 or 11 SDK
  • The English language pack component, along with any other language pack of your choosing

Dalsza część książki będzie zawierać polecenia działające zarówno w cmd.exe jak i w PowerShell. Jeżeli pojawią się jakieś różnice, zostaną one wyjaśnione.

Aktualizowanie i odinstalowanie

Kiedy już zainstalujesz Rusta używając rustup, aktualizacja do najnowszej wersji jest prosta. W terminalu uruchom następujący skrypt aktualizacji:

$ rustup update

Aby odinstalować Rusta oraz rustup, w terminalu uruchom skrypt dezinstalacji:

$ rustup self uninstall

Rozwiązywanie problemów

Aby sprawdzić, czy Rust jest prawidłowo zainstalowany, otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

$ rustc --version

Powinien się wyświetlić numer wersji, hasz oraz data commita najnowszej wersji stabilnej, w formacie podobnym do poniższego:

rustc x.y.z (abcabcabc rrrr-mm-dd)

Jeśli widzisz coś takiego, Rust zainstalował się prawidłowo! Jeśli nie, to sprawdź czy Rust został dodany do zmiennej środowiskowej %PATH%.

In Windows CMD, use:

> echo %PATH%

In PowerShell, use:

> echo $env:Path

In Linux and macOS, use:

$ echo $PATH

If that’s all correct and Rust still isn’t working, there are a number of places you can get help. Find out how to get in touch with other Rustaceans (a silly nickname we call ourselves) on the community page.

Lokalna dokumentacja

Instalacja dołącza również lokalną kopię dokumentacji, więc można ją czytać offline. Uruchom rustup doc, żeby otworzyć lokalną dokumentację w swojej przeglądarce.

Za każdym razem, kiedy przytoczone są typ lub funkcja z biblioteki standardowej, a nie masz pewności co robią lub jak ich użyć, użyj dokumentacji API (Interfejs Programowania Aplikacji), aby się dowiedzieć.