Ścieżki Do Elementów W Drzewie Modułów

Podobnie jak podczas nawigowania po systemie plików, elementy w drzewie modułów wskazujemy za pomocą ścieżek. Aby wywołać funkcję, musimy znać do niej ścieżkę.

Każda ścieżka jest jednego z następujących dwóch rodzajów:

 • Ścieżka bezwzględna jest pełną ścieżką startującą od korzenia skrzyni; dla kodu z zewnętrznej skrzyni, notacja ścieżki bezwzględnej zaczyna się od nazwy skrzyni, a dla kodu z bieżącej skrzyni, od słowa crate.
 • Ścieżka względna startuje z bieżącego modułu i jej zapis zaczyna się od self, super, lub identyfikatora w bieżącym module.

Zarówno ścieżki bezwzględne jak i względne notujemy za pomocą jednego lub więcej identyfikatorów oddzielonych podwójnymi dwukropkami (::).

Powróćmy do listingu 7-1 i załóżmy, że chcemy wywołać funkcję add_to_waitlist. By to uczynić, musimy wpierw odpowiedzieć na pytanie: jaka jest ścieżka do funkcji add_to_waitlist? Listing 7-3 obejmuje skrót listingu 7-1, pozbawiony niektórych modułów i funkcji.

Prezentujemy dwa sposoby wywołania funkcji add_to_waitlist z nowej funkcji eat_at_restaurant zdefiniowanej w korzeniu skrzyni. Pomimo że ścieżki podane w przykładzie są poprawne, to jego skompilowanie nie jest możliwe, ze względu na inny problem. Za chwilę wyjaśnimy jaki.

Funkcja eat_at_restaurant jest częścią publicznego API naszej skrzyni bibliotecznej, więc oznaczyliśmy ją słowem kluczowym pub. Bardziej szczegółowo omawiamy to słowo w sekcji "Exposing Paths with the pub Keyword".

Plik: src/lib.rs

mod front_of_house {
  mod hosting {
    fn add_to_waitlist() {}
  }
}

pub fn eat_at_restaurant() {
  // Ścieżka bezwzględna
  crate::front_of_house::hosting::add_to_waitlist();

  // Ścieżka względna
  front_of_house::hosting::add_to_waitlist();
}

Listing 7-3: Wywołanie funkcji add_to_waitlist przy wykorzystaniu bezwzględnej oraz względnej ścieżki

W pierwszym wywołaniu funkcji add_to_waitlist w eat_at_restaurant, używamy ścieżki bezwzględnej. Ponieważ funkcja add_to_waitlist jest zdefiniowana w tej samej skrzyni co eat_at_restaurant, to zapis tej ścieżki zaczynamy słowem crate. Po tym słowie wymieniamy kolejne moduły, aż dotrzemy do add_to_waitlist. Można sobie wyobrazić system plików o takiej samej strukturze: aby uruchomić program add_to_waitlist, podalibyśmy ścieżkę /front_of_house/hosting/add_to_waitlist; użycie nazwy crate by zacząć od korzenia skrzyni jest jak użycie / by zacząć od korzenia systemu plików.

W drugim wywołaniu funkcji add_to_waitlist w eat_at_restaurant, używamy ścieżki względnej. Ścieżka ta zaczyna się od front_of_house, czyli nazwy modułu zdefiniowanego na tym samym poziomie drzewa modułów co eat_at_restaurant. Jej odpowiednikiem w systemie plików byłoba ścieżka front_of_house/hosting/add_to_waitlist. Rozpoczęcie od nazwy modułu oznacza, że ścieżka jest względna.

Decyzja czy użyć ścieżki względnej czy bezwzględnej zależy od projektu. Od tego, czy bardziej prawdopodobne jest przeniesienie kodu definiującego element osobno czy razem z kodem, który go używa. Na przykład, jeśli przeniesiemy moduł front_of_house i funkcję eat_at_restaurant do modułu o nazwie customer_experience, będziemy musieli zaktualizować bezwzględną ścieżkę do add_to_waitlist, ale ścieżka względna nadal będzie poprawna. Jeśli jednak przeniesiemy samą funkcję eat_at_restaurant do modułu o nazwie dining, bezwzględna ścieżka do wywołania add_to_waitlist pozostanie taka sama, zaś względna ścieżka będzie wymagała uaktualnienia. Ogólnie powinniśmy preferować podawanie ścieżek bezwzględnych, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że będziemy chcieli przenieść definicje kodu i wywołania elementów niezależnie od siebie.

Spróbujmy skompilować listing 7-3 i dowiedzmy się, dlaczego nie jest to jeszcze możliwe. Otrzymany błąd jest pokazany na listingu 7-4.

$ cargo build
  Compiling restaurant v0.1.0 (file:///projects/restaurant)
error[E0603]: module `hosting` is private
 --> src/lib.rs:9:28
 |
9 |   crate::front_of_house::hosting::add_to_waitlist();
 |              ^^^^^^^ private module
 |
note: the module `hosting` is defined here
 --> src/lib.rs:2:5
 |
2 |   mod hosting {
 |   ^^^^^^^^^^^

error[E0603]: module `hosting` is private
 --> src/lib.rs:12:21
  |
12 |   front_of_house::hosting::add_to_waitlist();
  |           ^^^^^^^ private module
  |
note: the module `hosting` is defined here
 --> src/lib.rs:2:5
  |
2 |   mod hosting {
  |   ^^^^^^^^^^^

For more information about this error, try `rustc --explain E0603`.
error: could not compile `restaurant` due to 2 previous errors

Listing 7-4: Błędy kompilatora otrzymane podczas próby zbudowania kodu z listing 7-3

Komunikaty błędów mówią, że moduł hosting jest prywatny. Innymi słowy, mamy poprawne ścieżki do modułu hosting i funkcji add_to_waitlist, ale Rust nie pozwoli nam ich użyć, ponieważ nie ma dostępu do prywatnych sekcji. W Ruście wszystkie elementy (funkcje, metody, strukty, enumy, moduły i stałe) są domyślnie prywatne, niedostępne dla modułów nadrzędnych. Dlatego by uczynić element taki jak funkcja lub struktura prywatnym, wystarczy umieścić go w module.

Elementy w module nadrzędnym nie mogą używać prywatnych elementów wewnątrz modułów podrzędnych, ale elementy w modułach podrzędnych mogą używać elementów w swoich modułach nadrzędnych. Dzieje się tak dlatego, że moduły podrzędne opakowują i ukrywają swoje szczegóły implementacji, ale moduły podrzędne widzą kontekst, w którym są zdefiniowane. Kontynuując naszą metaforę, pomyślmy o zasadach prywatności jak o zapleczu restauracji: to, co się tam dzieje, jest prywatne, niedostępne dla klientów restauracji. Ale menedżerowie biura mogą zobaczyć i zrobić wszystko w restauracji, którą prowadzą.

System modułów w Ruście ukrywa domyślnie wewnętrzne szczegóły implementacji. Dzięki temu wiadomo, które części wewnętrznego kodu można bezpiecznie zmienić, nie psując przy tym kodu zewnętrznego. Równocześnie, za pomocą słowa kluczowego pub można upublicznić element, tym samym udostępniając nadrzędnym modułom część wewnętrznego kodu z modułu podrzędnego.

Eksponowanie Ścieżek Za Pomocą Słowa Kluczowego pub.

Wróćmy do błędu z listingu 7-4, który mówił, że moduł hosting jest prywatny. Chcemy, aby funkcja eat_at_restaurant w module nadrzędnym miała dostęp do funkcji add_to_waitlist w module podrzędnym. Dlatego oznaczamy moduł hosting słowem kluczowym pub, co pokazano na listingu 7-5.

Plik: src/lib.rs

mod front_of_house {
  pub mod hosting {
    fn add_to_waitlist() {}
  }
}

pub fn eat_at_restaurant() {
  // Ścieżka bezwzględna
  crate::front_of_house::hosting::add_to_waitlist();

  // Ścieżka względna
  front_of_house::hosting::add_to_waitlist();
}

Listing 7-5: Deklarowanie modułu hosting jako pub by użyć go z eat_at_restaurant

Niestety, próba skompilowania kodu z listingu 7-5 nadal kończy się błędem, co pokazano na listingu 7-6.

$ cargo build
  Compiling restaurant v0.1.0 (file:///projects/restaurant)
error[E0603]: function `add_to_waitlist` is private
 --> src/lib.rs:9:37
 |
9 |   crate::front_of_house::hosting::add_to_waitlist();
 |                   ^^^^^^^^^^^^^^^ private function
 |
note: the function `add_to_waitlist` is defined here
 --> src/lib.rs:3:9
 |
3 |     fn add_to_waitlist() {}
 |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

error[E0603]: function `add_to_waitlist` is private
 --> src/lib.rs:12:30
  |
12 |   front_of_house::hosting::add_to_waitlist();
  |               ^^^^^^^^^^^^^^^ private function
  |
note: the function `add_to_waitlist` is defined here
 --> src/lib.rs:3:9
  |
3 |     fn add_to_waitlist() {}
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

For more information about this error, try `rustc --explain E0603`.
error: could not compile `restaurant` due to 2 previous errors

Listing 7-6: Błędy kompilatora przy budowaniu kodu z listing 7-5

Co się stało? Dodanie słowa kluczowego pub przed mod hosting upublicznia moduł. Dzięki tej zmianie, jeśli mamy dostęp do front_of_house, to mamy też dostęp do hosting. Ale zawartość hosting nadal jest prywatna; upublicznienie modułu nie upublicznia jego zawartości. Słowo kluczowe pub dla modułu pozwala jedynie na odwołanie się do niego przez kod w modułach nadrzędnych, a nie na dostęp do jego wewnętrznego kodu. Ponieważ moduły są kontenerami, nie wystarczy upublicznić jedynie modułu; należy pójść dalej i zdecydować się na upublicznienie jednego lub więcej elementów z jego wnętrza.

Błędy na listingu 7-6 mówią, że funkcja add_to_waitlist jest prywatna. Tak samo jak modułów, zasady prywatności dotyczą również struktur, typów wyliczeniowych, funkcji i metod.

Upublicznijmy również funkcję add_to_waitlist, dodając przed jej definicją słowo kluczowe pub, jak na listingu 7-7.

Filename: src/lib.rs

mod front_of_house {
  pub mod hosting {
    pub fn add_to_waitlist() {}
  }
}

pub fn eat_at_restaurant() {
  // Ścieżka bezwzględna
  crate::front_of_house::hosting::add_to_waitlist();

  // Ścieżka względna
  front_of_house::hosting::add_to_waitlist();
}

Listing 7-7: Dodanie słowa kluczowego pub do mod hosting i fn add_to_waitlist pozwala nam wywołać tę funkcję z eat_at_restaurant

Teraz kod się kompiluje! Aby zobaczyć dlaczego dodanie słowa kluczowego pub spowodowało, że można użyć ścieżek zawartych w eat_at_restaurant z poszanowaniem reguł prywatności, przeanalizujmy ścieżki bezwzględne i względne.

Nasza ścieżka bezwzględna zaczyna się od crate, czyli korzenia drzewa modułów naszej skrzyni. Moduł front_of_house jest zdefiniowany w korzeniu skrzyni. Mimo że front_of_house nie jest publiczny, to ponieważ funkcja eat_at_restaurant jest zdefiniowana w tym samym module co front_of_house (czyli eat_at_restaurant i front_of_house są równorzędne), możemy odwoływać się do front_of_house z eat_at_restaurant. Następny jest moduł hosting oznaczony symbolem pub. A ponieważ możemy uzyskać dostęp do modułu nadrzędnego w stosunku do hosting, to możemy też uzyskać dostęp do hosting. Ostatecznie, ponieważ funkcja add_to_waitlist jest oznaczona jako pub i możemy uzyskać dostęp do jej modułu nadrzędnego, to mamy prawo ją wywołać!

W przypadku ścieżki względnej, logika jest taka sama jak w przypadku ścieżki bezwzględnej, z wyjątkiem pierwszego kroku: zamiast zaczynać od korzenia skrzyni, ścieżka zaczyna się od front_of_house. Rozpoczęcie ścieżki względnej od modułu, w którym zdefiniowany jest eat_at_restaurant (a tak jest w przypadku front_of_house) oczywiście zadziała. Następnie, ponieważ hosting i add_to_waitlist są oznaczone jako pub, to reszta ścieżki również zadziała, tak jak i samo wywołanie funkcji!

Jeśli planujesz udostępnić swoją skrzynię biblioteczną, aby inne projekty mogły korzystać z twojego kodu, twoje publiczne API jest umową z użytkownikami skrzyni, która określa, w jaki sposób mogą oni korzystać z twojego kodu. Jest wiele aspektów dotyczących zarządzania zmianami w publicznym API tak, by ułatwić utrzymanie od niego zależności. Rozważania na ich temat wykraczają jednak poza zakres tej książki; zainteresowanych tym tematem odsyłamy do The Rust API Guidelines.

Pakiety z Programami i Bibliotekami - Najlepsze Praktyki

Wspomnieliśmy, że pakiet może równocześnie zawierać zarówno korzeń skrzyni binarnej src/main.rs jak i korzeń skrzyni bibliotecznej src/lib.rs, i obie skrzynie będą miały domyślnie nazwę pakietu. Zazwyczaj takie pakiety w skrzyni binarnej będą miały jedynie kod niezbędny do uruchomienia programu wykonywalnego i wywołania kodu ze skrzyni bibliotecznej. Dzięki temu inne projekty będą mogły wykorzystać prawie całą funkcjonalność zapewnianą przez pakiet, ponieważ kod skrzyni bibliotecznej może być współdzielony.

Drzewo modułów powinno być zdefiniowane w src/lib.rs. Wtedy skrzynia binarna będzie miała dostęp do wszystkich jego publiczne elementów, rozpoczynając ich ścieżki od nazwy pakietu. Skrzynia binarna może użytkować skrzynię biblioteczną na takich samych zasadach jak skrzynia całkowicie zewnętrzna, tj. może korzystać tylko z publicznego interfejsu API. To pomaga zaprojektować dobry interfejs API; jesteś nie tylko jego autorem, ale także użytkownikiem!

W rozdziale 12 zademonstrujemy taką organizację na przykładzie programu wiersza poleceń.

Rozpoczynanie Ścieżek Względnych Od super

Możemy skonstruować względne ścieżki, które zaczynają się w module nadrzędnym, a nie w bieżącym lub korzeniu skrzyni, poprzez użycie super na początku ścieżki. To tak jakby rozpocząć ścieżkę systemu plików od ... Użycie super pozwala odwołać się do elementu znajdującego się w module nadrzędnym i ułatwia modyfikację drzewa modułów, gdy moduł jest ściśle związany ze swoim modułem nadrzędnym, który chcemy przenieść w inne miejsce drzewa.

Rozważmy kod z listingu 7-8, który modeluje sytuację, w której szef kuchni naprawia błędne zamówienie i osobiście przynosi je klientowi. Funkcja fix_incorrect_order zdefiniowana w module back_of_house wywołuje funkcję deliver_order zdefiniowaną w module nadrzędnym, rozpoczynając ścieżkę do deliver_order od super:

Plik: src/lib.rs

fn deliver_order() {}

mod back_of_house {
  fn fix_incorrect_order() {
    cook_order();
    super::deliver_order();
  }

  fn cook_order() {}
}

Listing 7-8: Wywołanie funkcji przy użyciu ścieżki względnej zaczynającej się od super

Funkcja fix_incorrect_order znajduje się w module back_of_house. Za pomocą super osiągamy jego modułu nadrzędny, którym w tym przypadku jest crate, czyli korzeń. W nim zaś odnajdujemy deliver_order. Sukces!!! Zakładamy, że podczas ewentualnej reorganizację drzewa modułów skrzyni, moduł back_of_house i funkcja deliver_order prawdopodobnie zachowają względem siebie tę samą relację i zostaną przeniesione razem. Dlatego użyliśmy super, abyśmy mieli mniej miejsc do zaktualizowania, jeśli ten kod zostanie przeniesiony w przyszłości do innego modułu.

Upublicznianie Struktur i Typów Wyliczeniowych

Możemy również użyć pub by oznaczyć struktury i enumy jako publiczne. Wiążą się z tym jednak pewne dodatkowe szczegóły. Jeśli użyjemy pub przed definicją struktury, uczynimy ją publiczną, ale jej pola pozostaną prywatne. W zależności od potrzeb, możemy uczynić każde z pól publicznym lub nie. Na listingu 7-9 zdefiniowano publiczną strukturę back_of_house::Breakfast, której pole toast jest publiczne, zaś seasonal_fruit prywatne. To modeluje restaurację, w której klient może wybrać rodzaj dołączonego do posiłku chleba, ale szef kuchni decyduje o tym, jakie owoce towarzyszą posiłkowi na podstawie tego, co akurat jest w sezonie i na stanie. Dostępne owoce często się zmieniają, więc klienci nie mogą ich wybrać, ani nawet zobaczyć, jakie owoce dostaną.

Plik: src/lib.rs

mod back_of_house {
  pub struct Breakfast {
    pub toast: String,
    seasonal_fruit: String,
  }

  impl Breakfast {
    pub fn summer(toast: &str) -> Breakfast {
      Breakfast {
        toast: String::from(toast),
        seasonal_fruit: String::from("peaches"),
      }
    }
  }
}

pub fn eat_at_restaurant() {
  // Zamów śniadanie w lecie z tostem żytnim
  let mut meal = back_of_house::Breakfast::summer("Rye");
  // Zmiana zdania na temat tego, jaki chleb chcemy
  meal.toast = String::from("Wheat");
  println!("I'd like {} toast please", meal.toast);

  // Następna linia nie skompiluje się, jeśli ją odkomentujemy;
  // nie możemy bowiem przeglądać ani modyfikować sezonowych owoców,
  // które są dołączone do posiłku
  // meal.seasonal_fruit = String::from("blueberries");
}

Listing 7-9: Struktura, której część pól jest publiczna, zaś część prywatna

Ponieważ w strukturze back_of_house::Breakfast, pole toast jest publiczne, to w eat_at_restaurant jest ono dostępne do zapisu i odczyt przy użyciu notacji kropkowej. Równocześnie nie możemy użyć pola seasonal_fruit w eat_at_restaurant, ponieważ jest ono prywatne. Proszę spróbować odkomentować linię modyfikującą wartość pola seasonal_fruit i zobaczyć do jakiego błędu to doprowadzi!

Inaczej jest w przypadku typów wyliczeniowych. Jeśli uczynimy enum publicznym, to wszystkie jego warianty także staną się publiczne. Wystarczy postawić pub przed słowem kluczowym enum, tak jak pokazano na listingu 7-10.

Plik: src/lib.rs

mod back_of_house {
  pub enum Appetizer {
    Soup,
    Salad,
  }
}

pub fn eat_at_restaurant() {
  let order1 = back_of_house::Appetizer::Soup;
  let order2 = back_of_house::Appetizer::Salad;
}

Listing 7-10: Oznaczenie enum jako publicznego, upublicznia też wszystkie jego warianty

Ponieważ upubliczniliśmy enum Appetizer, to możemy używać wariantów Soup i Salad w eat_at_restaurant.

Typ wyliczeniowy, którego nie wszystkie warianty byłyby publiczne, nie byłyby zbyt użyteczny. Równocześnie byłoby denerwujące, gdybyśmy musieli za każdym razem opatrywać wszystkie warianty enuma adnotacją pub. Dlatego domyślnie warianty enuma są publiczne. Inaczej jest ze strukturami, które często są użyteczne, pomimo że ich pola nie są publiczne. Dlatego pola struktury podążają za ogólną zasadą, że wszystko jest domyślnie prywatne, chyba że opatrzone jest adnotacją pub.

Jest jeszcze jedna nieomówiona kwestia związana z pub, która związana jest z ostatnią funkcjonalnością systemu modułów pozostałą do opisania, czyli ze słowem kluczowym use. Najpierw omówimy use samo w sobie, a następnie pokażemy jak połączyć pub i use.