Składnia metod

Metody są podobne do funkcji: też deklarujemy je słowem kluczowym fn, po którym umieszczamy nazwę, a czasem parametry i typ zwracanej wartości. Tak jak funkcje, zawierają jakieś polecenia wykonywane przy wywołaniu. Metody jednak różnią się od funkcji tym, że definiujemy je wewnątrz struktur (lub enumeracji czy obiektów-cech, które omówimy odpowiednio w rozdziałach 6 i 17), a ich pierwszym parametrem jest zawsze self reprezentujące instancję struktury, na której metoda jest wywołana.

Definiowanie metod

Zmieńmy funkcję area przyjmującą jako parametr instancję struktury Rectangle, w taki sposób aby od teraz area było metodą zdefiniowaną na strukturze Rectangle. To przedstawia listing 5-13.

Plik: src/main.rs

#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
  width: u32,
  height: u32,
}

impl Rectangle {
  fn area(&self) -> u32 {
    self.width * self.height
  }
}

fn main() {
  let rect1 = Rectangle {
    width: 30,
    height: 50,
  };

  println!(
    "Pole prostokąta wynosi {} pikseli kwadratowych.",
    rect1.area()
  );
}

Listing 5-13: Definicja metody area w strukturze Rectangle

Aby zdefiniować funkcję w kontekście Rectangle otwieramy blok impl (czyli implementacji) dla Rectangle. Wszystko wewnątrz tego bloku będzie związane z typem Rectangle. Następnie przenosimy funkcję area do nawiasów klamrowych należących do bloku impl i jako pierwszy parametr funkcji dodajemy self w jej sygnaturze i wszędzie w jej wnętrzu. W funkcji main, zamiast jak poprzednio wywołania funkcji area, a jako argument podawania jej rect1, możemy użyć składni metody aby wywołać metodę area na instancji struktury Rectangle. Składnia metody pojawia się po nazwie instancji: dodajemy kropkę, a po niej nazwę samej metody, oraz nawiasy i argumenty jeśli są wymagane.

W sygnaturze funkcji area używamy &self zamiast rectangle: &Rectangle. The &self is actually short for self: &Self. Within an impl block, the type Self is an alias for the type that the impl block is for. Methods must have a parameter named self of type Self for their first parameter, so Rust lets you abbreviate this with only the name self in the first parameter spot. Note that we still need to use the & in front of the self shorthand to indicate that this method borrows the Self instance, just as we did in rectangle: &Rectangle. Metody mogą wejść w posiadanie self, pożyczyć self niemutowalnie, lub pożyczyć self mutowalnie, tak jakby to był jakikolwiek inny parametr.

W tym wypadku używamy &self z tego samego powodu, co &Rectangle w wersji z funkcją. Nie chcemy ani zostać właścicielem struktury, ani do niej pisać, a jedynie z niej czytać. Jeśli chcielibyśmy zmienić dane instancji w trakcie wywoływania metody użylibyśmy &mut self jako pierwszego parametru. Tworzenie metody która wchodzi w posiadanie instancji przy użyciu self jest dość rzadkie; tej techniki używamy głównie jedynie, kiedy metoda przeobraża self w coś innego i chcesz zabronić wywołującemu metody wykorzystanie oryginalnej instancji po jej transformacji.

Podstawowym celem używania metod zamiast funkcji, oprócz używania składni metody oraz braku wymogu podawania typu self w każdej sygnaturze, jest organizacja.
Umieściliśmy wszystko, co związane jest z instancją danego typu w jednym bloku impl. Dzięki temu oszczędzamy przyszłym użytkownikom kodu szukania zachowań struktury Rectangle po różnych zakątkach naszej biblioteki.

Uwaga: Możemy nadać metodzie taką samą nazwę, jak ma jedno z pól struktury. Na przykład w Rectangle możemy zdefiniować metodę width:

Plik: src/main.rs

#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
  width: u32,
  height: u32,
}

impl Rectangle {
  fn width(&self) -> bool {
    self.width > 0
  }
}

fn main() {
  let rect1 = Rectangle {
    width: 30,
    height: 50,
  };

  if rect1.width() {
    println!("The rectangle has a nonzero width; it is {}", rect1.width);
  }
}

Tu zdecydowaliśmy aby metoda width zwracała true jeśli wartość w polu width instancji jest większa niż 0 oraz false gdy jest równa 0: możemy użyć pola wewnątrz metody o tej samej nazwie w dowolnym celu. W main, Rust wie, że mamy na myśli metodę width, gdy bezpośrednio za rect1.width są nawiasy, oraz, że mamy na myśli pole width, gdy nawiasów nie ma.

Często, ale nie zawsze, gdy nadajemy metodzie taką samą nazwę jak polu, to chcemy aby ograniczyła ona swoje działanie jedynie do zwrócenia wartość pola. Metody takie nazywane są getterami (ang. getters). Rust, w przeciwieństwie to niektórych innych języków, nie implementuje getterów automatycznie dla pól struktury. Gettery są przydatne, ponieważ można uczynić pole prywatnym, zaś metodę publiczną, i w ten sposób umożliwić dostęp tylko do odczytu do tego pola, w publicznym API typu. Publiczne i prywatne modyfikatory dostępu do pól i metod omówimy w rozdziale 7.

Co z operatorem ->?

W C i C++ istnieją dwa różne operatory używane do wywoływania metod: symbolu . używamy do bezpośredniego wywoływania metody na obiekcie, zaś symbolu ->, jeśli metodę wywołujemy na wskaźniku do obiektu, który najpierw musimy poddać dereferencji. Innymi słowy, jeśli object jest wskaźnikiem, object->something() jest podobne do (*object).something().

Rust nie ma operatora równoważnego z ->; a za to w Ruście spotkasz funkcję automatycznej referencji i dereferencji. Wywoływanie metod jest jednym z niewielu miejsc, w których Rust wykorzystuje tę funkcję.

Działa to następująco: kiedy wywołujesz metodę kodem object.something(), Rust automatycznie dodaje &, &mut, lub * aby object pasował do sygnatury metody. Inaczej mówiąc, oba te przykłady są równoważne:

#![allow(unused)]
fn main() {
#[derive(Debug,Copy,Clone)]
struct Point {
  x: f64,
  y: f64,
}

impl Point {
  fn distance(&self, other: &Point) -> f64 {
    let x_squared = f64::powi(other.x - self.x, 2);
    let y_squared = f64::powi(other.y - self.y, 2);

    f64::sqrt(x_squared + y_squared)
  }
}
let p1 = Point { x: 0.0, y: 0.0 };
let p2 = Point { x: 5.0, y: 6.5 };
p1.distance(&p2);
(&p1).distance(&p2);
}

Pierwszy wygląda o wiele bardziej przejrzyście. Zastosowana w niej jest automatyczna referencja, ponieważ metoda ma wyraźnie oznaczonego odbierającego (ang. receiver) - typ self. Mając informacje o odbierającym oraz o nazwie metody Rust jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy metoda odczytuje (&self), zmienia (&mut self) lub konsumuje (self). Wymaganie przez Rusta oznaczenia pożyczania w odbierającym metody jest w dużej części dlaczego mechanizm posiadania jest tak ergonomiczny w używaniu.

Metody z wieloma parametrami

Poćwiczymy używanie metod implementując drugą metodę na strukturze Rectangle. Tym razem chcemy, żeby instancja struktury Rectangle przyjęła inną instancję Rectangle, i zwróciła: wartość true, jeśli ta inna instancja Rectangle całkowicie mieści się w instancji self; a jeśli nie, wartość false. Innymi słowy, zakładając, że wcześniej zdefiniowaliśmy metodę can_hold, chcemy być w stanie napisać program przedstawiony w listingu 5-14.

Plik: src/main.rs

fn main() {
  let rect1 = Rectangle {
    width: 30,
    height: 50,
  };
  let rect2 = Rectangle {
    width: 10,
    height: 40,
  };
  let rect3 = Rectangle {
    width: 60,
    height: 45,
  };
  println!("Czy rect2 zmieści się wewnątrz rect1? {}", rect1.can_hold(&rect2));
  println!("Czy rect3 zmieści się wewnątrz rect1? {}", rect1.can_hold(&rect3));
}

Listing 5-14: Użycie jeszcze nieistniejącej metody can_hold

Skoro wymiary rect2 są mniejsze od wymiarów rect1, a rect3 jest szerszy od rect1, spodziewamy się następującego wyniku wykonania powyższej funkcji main.

Czy rect2 zmieści się wewnątrz rect1? true
Czy rect3 zmieści się wewnątrz rect1? false

Chcemy zdefiniować metodę, więc umieścimy ją w bloku impl Rectangle. Metodę nazwiemy can_hold, i przyjmie ona jako parametr niemutowalne wypożyczenie innej instancji Rectangle. Aby dowiedzieć się jaki dokładnie typ powinien znajdować się w parametrze, spójrzmy na kod wywołujący metodę: rect1.can_hold(&rect2), przekazuje &rect2 będące niezmiennym wypożyczeniem rect2, czyli pewnej instancji Rectangle. Zależy nam jedynie na odczytaniu wartości zawartych w rect2 (do ich zmieniania wymagane byłoby mutowalne wypożyczenie), a chcemy, żeby main pozostało właścicielem rect2, abyśmy mogli ponownie wykorzystać rect2 po wywołaniu metody can_hold. Wartość zwracana przez can_hold będzie typem Boolean, a sama implementacja sprawdzi czy wysokość i szerokość instancji self są większe niż odpowiednio wysokość i szerokość innej instancji Rectangle. Dodanie nowej metody can_hold do bloku impl z listingu 5-13 pokazane jest w listingu 5-15.

Plik: src/main.rs

#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
  width: u32,
  height: u32,
}

impl Rectangle {
  fn area(&self) -> u32 {
    self.width * self.height
  }

  fn can_hold(&self, other: &Rectangle) -> bool {
    self.width > other.width && self.height > other.height
  }
}

fn main() {
  let rect1 = Rectangle {
    width: 30,
    height: 50,
  };
  let rect2 = Rectangle {
    width: 10,
    height: 40,
  };
  let rect3 = Rectangle {
    width: 60,
    height: 45,
  };

  println!("Czy rect2 zmieści się wewnątrz rect1? {}", rect1.can_hold(&rect2));
  println!("Czy rect3 zmieści się wewnątrz rect1? {}", rect1.can_hold(&rect3));
}

Listing 5-15: Implementacja metody can_hold na instancji Rectangle, która przyjmuje inną instancję Rectangle jako parametr

Po uruchomieniu tego kodu funkcją main z listingu 5-14, naszym oczom ukaże się oczekiwany przez nas tekst. Metody mogą przyjmować wiele parametrów, które dodać możemy do ich sygnatur po parametrze self. Te parametry niczym nie różnią się od parametrów funkcji.

Funkcje powiązane

Wszystkie funkcje zdefiniowane w bloku impl nazywamy funkcjami powiązanymi (ang. associated functions). Można definiować funkcje powiązane, które nie mają parametru self (więc nie są metodami), bo nie potrzebują do działania instancji typu. Już mialiśmy okazję używać funkcji powiązanej. Była nią String::from zdefiniowana dla typu String.

Funkcje powiązane są często wykorzystywane do zdefiniowania konstruktorów zwracających nową instancję pewnej struktury. Zwykle nazywa sie je new, ale new nie jest specjalną nazwą wbudowaną w język. Na przykład, możemy stworzyć funkcję powiązaną square, która przyjmie tylko jeden wymiar jako parametr i przypisze go zarówno do wysokości i szerokości, umożliwiając stworzenie kwadratowego Rectangle bez podawania dwa razy tej samej wartości:

Plik: src/main.rs

#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
  width: u32,
  height: u32,
}

impl Rectangle {
  fn square(size: u32) -> Self {
    Self {
      width: size,
      height: size,
    }
  }
}

fn main() {
  let sq = Rectangle::square(3);
}

Słowa kluczowe Self w typie zwracanym i w ciele funkcji są aliasami do typu, który pojawia się po słowie kluczowym impl, czyli w tym przypadku do Rectangle.

Aby wywołać funkcję powiązaną używamy składni :: po nazwie struktury, np. let sq = Rectangle::square(3). Ta funkcja znajduje się w przestrzeni nazw struktury: składnia :: używana jest zarówno w kontekście funkcji powiązanych, ale i też w przestrzeniach nazw modułów. Moduły omówimy w rozdziale 7.

Wiele bloków impl

Każda struktura może mieć wiele bloków impl. Dla przykładu, kod w listingu 5-15 jest równoważny z kodem w listingu 5-16 zawierającym każdą metodę w innym bloku impl.

#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
  width: u32,
  height: u32,
}

impl Rectangle {
  fn area(&self) -> u32 {
    self.width * self.height
  }
}

impl Rectangle {
  fn can_hold(&self, other: &Rectangle) -> bool {
    self.width > other.width && self.height > other.height
  }
}

fn main() {
  let rect1 = Rectangle {
    width: 30,
    height: 50,
  };
  let rect2 = Rectangle {
    width: 10,
    height: 40,
  };
  let rect3 = Rectangle {
    width: 60,
    height: 45,
  };

  println!("Czy rect2 zmieści się wewnątrz rect1? {}", rect1.can_hold(&rect2));
  println!("Czy rect3 zmieści się wewnątrz rect1? {}", rect1.can_hold(&rect3));
}

Listing 5-16: Wersja kodu z listingu 5-15 z wieloma blokami impl

W tym przypadku nie ma powodu, by metody były od siebie odseparowane w różne bloki impl, ale jest to poprawna składnia. Przypadek przydatnego wykorzystania wielu bloków impl omówimy w rozdziale 10, w którym omówimy typy uniwersalne i cechy.

Podsumowanie

Dzięki strukturom możesz tworzyć własne typy, potrzebne do rozwiązania problemów w Twojej domenie. Kiedy używasz struktury grupujesz powiązane elementy danych, a każdemu elementowi nadajesz nazwę, co sprawia, że twój kod staje się przejrzysty. W blokach impl można zdefiniować funkcje powiązane z naszym typem, których szczególnym rodzajem są metody pozwalające określić zachowanie instancji struktury.

Ale struktury to nie jest jedyny sposób na tworzenie własnych typów: poznamy kolejną funkcjonalność Rusta - enumeracje, czyli kolejne niezbędne narzędzie w twojej kolekcji.