Definiowanie i tworzenie instancji struktur

Struktury są podobne do krotek, które omawiane były w rozdziale 3. Podobnie do krotek, poszczególne części struktur mogą różnić się typami. W odróżnieniu od krotek, każdy fragment danych musisz nazwać, aby jasne było co każdy oznacza. W wyniku tego nazewnictwa struktury są bardziej elastyczne od krotek. Nie musisz polegać na kolejności danych, aby dostać się do wartości danej struktury.

Aby zdefiniować strukturę posługujemy się słowem kluczowym struct, po którym wstawiamy nazwę struktury. Nazwa struktury powinna odzwierciedlać znaczenie grupy danych znajdujących się w danej strukturze. Następnie, w nawiasach klamrowych definiujemy nazwy i typy fragmentów danych, które nazywamy atrybutami. Na przykład, w listingu 5-1 widzimy strukturę, w której znajdują się przykładowe dane profilu użytkownika.

Filename: src/main.rs

struct User {
  active: bool,
  username: String,
  email: String,
  sign_in_count: u64,
}

fn main() {}

Listing 5-1: User definicja struktury

Aby wykorzystać strukturę po jej zdefiniowaniu tworzymy instancję tej struktury poprzez podanie konkretnych wartości dla każdego pola. Tworzymy strukturę przez podanie jej nazwy, następnie nawiasy klamrowe zawierające pary klucz: wartość, gdzie klucze to nazwy pól, a wartości to dane, które chcemy umieścić w tych polach. Nie musimy podawać atrybutów w tej samej kolejności w jakiej zostały one zdefiniowane podczas deklaracji struktury. Innymi słowy, definicja struktury jest ogólnym szablonem, a instancje jakby wypełniają dany szablon jakimiś danymi tworząc wartości typu struktury. Przykładowa deklaracja użytkownika pokazana jest w listingu 5-2.

Filename: src/main.rs

struct User {
  active: bool,
  username: String,
  email: String,
  sign_in_count: u64,
}

fn main() {
  let user1 = User {
    active: true,
    username: String::from("jakisusername"),
    email: String::from("ktos@example.com"),
    sign_in_count: 1,
  };
}

Listing 5-2: Tworzenie instancji struktury User

Aby uzyskać dostęp dowybranej wartości ze struktury używamy kropki. Na przykład, jeśli chcielibyśmy zdobyć tylko adres email użytkownika moglibyśmy napisać user1.email gdziekolwiek ta wartość byłaby nam potrzebna. Jeśli instancja jest mutowalna możemy zmienić wartość używając kropki i przypisując do wybranego pola. Listing 5-3 pokazuje jak zmienić pole email w mutowalnej instancji struktury User.

Filename: src/main.rs

struct User {
  active: bool,
  username: String,
  email: String,
  sign_in_count: u64,
}

fn main() {
  let mut user1 = User {
    active: true,
    username: String::from("jakisusername"),
    email: String::from("ktos@example.com"),
    sign_in_count: 1,
  };

  user1.email = String::from("nastepnyemail@example.com");
}

Listing 5-3: Zmiana wartości pola email instancji struktury User.

Należy pamiętać, że cała instancja musi być mutowalna; Rust nie pozwala nam zaznaczyć poszczególnych pól jako mutowalnych. Jak z każdym wyrażeniem, możemy skonstruować nową instancję struktury jako ostatnie wyrażenie w ciele funkcji, aby dana instancja została zwrócona przez funkcję.

Listing 5-4 ukazuje funkcję build_user zwracającą instancję struktury User z pewnym emailem i nazwą użytkownika. Polu active przypisana jest wartość true, a polu sign_in_count przypisana jest wartość 1.

Filename: src/main.rs

struct User {
  active: bool,
  username: String,
  email: String,
  sign_in_count: u64,
}

fn build_user(email: String, username: String) -> User {
  User {
    active: true,
    username: username,
    email: email,
    sign_in_count: 1,
  }
}

fn main() {
  let user1 = build_user(
    String::from("ktos@example.com"),
    String::from("jakisusername123"),
  );
}

Listing 5-4: Funkcja build_user, która jako argument przyjmuje email i nazwę użytkownika, a zwraca instancję struktury User

Nadanie parametrom funkcji tej samej nazwy co polom struktury ma sens, ale przez to musimy powtarzać nazwy pól email i username, co jest trochę męczące. Jeśli jakaś struktura miałaby więcej atrybutów powtarzanie każdego z nich byłoby jeszcze bardziej męczące. Na szczęście, istnieje wygodny skrótowiec!

Skrócona inicjalizacja pól

Ponieważ nazwy parametrów i pól struktury są takie same, w listingu 5-4 możemy użyć składni tzw. skróconej inicjializacji pól (ang. field init shorthand), aby zmienić funkcję build_user, tak aby nie zmieniać jej zachowania, ale też nie powtarzając username i email. Taki zabieg widzimy w listingu 5-5.

Filename: src/main.rs

struct User {
  active: bool,
  username: String,
  email: String,
  sign_in_count: u64,
}

fn build_user(email: String, username: String) -> User {
  User {
    active: true,
    username,
    email,
    sign_in_count: 1,
  }
}

fn main() {
  let user1 = build_user(
    String::from("ktos@example.com"),
    String::from("jakisusername123"),
  );
}

Listing 5-5: Funkcja build_user używająca skróconej inicjalizacji pól username oraz email, które mają takie same nazwy jak parametry funkcji

Tutaj tworzymy nową instancję struktury User, która posiada pole o nazwie email. Chcemy nadać polu email wartość znajdującą się w parametrze email funkcji build_user. Skoro pole email i parametr email mają takie same nazwy wystarczy, że napiszemy email jedynie raz zamiast musieć napisać email: email.

Tworzenie instancji z innej instancji przy użyciu składni zmiany struktury

Czasem bardzo przydatnym jest stworzenie nowej struktury, która jest w zasadzie kopią innej struktury, w której chcemy zmienić tylko niektóre pola. Do tego celu zastosujemy składnię zmiany struktury.

Listing 5-6 obrazuje tworzenie instancji struktury User zapisanej do zmiennej user2 bez użycia naszej nowej składni. Nadajemy nowe wartości polom email i username, ale poza tym zostawiamy te same wartości w instancji user1, które przypisaliśmy w listingu 5-2.

Filename: src/main.rs

struct User {
  active: bool,
  username: String,
  email: String,
  sign_in_count: u64,
}

fn main() {
  // --snip--

  let user1 = User {
    email: String::from("ktos@example.com"),
    username: String::from("jakisusername123"),
    active: true,
    sign_in_count: 1,
  };

  let user2 = User {
    active: user1.active,
    username: user1.username,
    email: String::from("kolejny@example.com"),
    sign_in_count: user1.sign_in_count,
  };
}

Listing 5-6: Tworzenie nowej instancji struktury User używając niektórych wartości z instancji user1

Przy użyciu składni zmiany struktury możemy osiągnąć ten sam efekt mniejszym nakładem kodu, co widzimy w listingu 5-7. Składnia .. oznacza, że pozostałym polom, którym nie oznaczyliśmy ręcznie wartości przypisane zostaną wartości z danej, oznaczonej instancji.

Filename: src/main.rs

struct User {
  active: bool,
  username: String,
  email: String,
  sign_in_count: u64,
}

fn main() {
  // --snip--

  let user1 = User {
    email: String::from("ktos@example.com"),
    username: String::from("jakisusername123"),
    active: true,
    sign_in_count: 1,
  };

  let user2 = User {
    email: String::from("kolejny@example.com"),
    ..user1
  };
}

Listing 5-7: Użycie składni zmiany struktury w celu przypisania w User nowej wartości email, jednocześnie używając wartości pozostałych pól z user1

Kod przedstawiony w listingu 5-7 tworzy też instancję w zmiennej user2, która zmienia wartości w polach email i username, ale pozostawia wartości w polach active i sign_in_count ze zmiennej user1. The ..user1 must come last to specify that any remaining fields should get their values from the corresponding fields in user1, but we can choose to specify values for as many fields as we want in any order, regardless of the order of the fields in the struct’s definition.

Note that the struct update syntax uses = like an assignment; this is because it moves the data, just as we saw in the „Variables and Data Interacting with Move” section. In this example, we can no longer use user1 as a whole after creating user2 because the String in the username field of user1 was moved into user2. If we had given user2 new String values for both email and username, and thus only used the active and sign_in_count values from user1, then user1 would still be valid after creating user2. Both active and sign_in_count are types that implement the Copy trait, so the behavior we discussed in the „Stack-Only Data: Copy” section would apply.

Wykorzystanie braku nazywania pól w struktorach krotkowych do tworzenia nowych typów

Możesz też stworzyć struktury podobne do krotek, nazywane struktorami krotkowymi (ang. tuple structs). Atutem strukturr krotkowych jest przypisanie znaczenia polom bez ich nazywania, a jedynie przez przypisanie polom ich typu. Struktury krotkowe przydatne są najbardziej, kiedy: chciałbyś użyć krotkę, chcesz nadać jej nazwę i odróżnić ją od innych poprzez posiadanie innego typu, oraz kiedy nazywanie każdego pola (jak w normalnej strukturze) byłoby zbyt rozwlekłe lub zbędne.

Aby zdefiniować strukturę krotkową, najpierw wpisz słowo kluczowe struct, po nim nazwę struktury, a następnie typy w krotce. Dla przykładu, tutaj pokazane są działania na dwóch strukturach-krotkach, tj. Color i Point:

Filename: src/main.rs

struct Color(i32, i32, i32);
struct Point(i32, i32, i32);

fn main() {
  let black = Color(0, 0, 0);
  let origin = Point(0, 0, 0);
}

Zauważ, że black i origin mają różne typy, bo są instancjami różnych struktur krotkowych. Każda zdefiniowana struktura ma własny, niepowtarzalny typ, nawet gdy pola w dwóch strukturach mają identyczne typy. Na przykład, funkcja przyjmująca parametr typu Color nie może także przyjąć argumentu typu Point, mimo że np. oba typy mogą składać się z trzech wartości typu i32. Oprócz tego wyjątku struktury krotkowe zachowują się całkiem jak krotki: można użyć składni przypisania destrukturyzującego aby przypisać pola zmiennym, a także indeksu pola poprzedzonego ., aby uzyskać do niego dostęp.

Struktura jednostkowa bez żadnych pól

Możesz także definiować struktury nie posiadające żadnych pól! Są to tzw. struktury jednostkowe (ang. unit-like structs), bo zachowują się podobnie do (), czyli typu jednostkowego wspomnianego w rozdziale „The Tuple Type”. Struktury jednostkowe mogą być przydatne, gdy chcemy zaimplementować cechę na jakimś typie, ale nie potrzebujemy przechowywać żadnych danych. Cechy omawiamy w rozdziale 10.

Here’s an example of declaring and instantiating a unit struct named AlwaysEqual:

Filename: src/main.rs

struct AlwaysEqual;

fn main() {
  let subject = AlwaysEqual;
}

To define AlwaysEqual, we use the struct keyword, the name we want, and then a semicolon. No need for curly brackets or parentheses! Then we can get an instance of AlwaysEqual in the subject variable in a similar way: using the name we defined, without any curly brackets or parentheses. Imagine that later we’ll implement behavior for this type such that every instance of AlwaysEqual is always equal to every instance of any other type, perhaps to have a known result for testing purposes. We wouldn’t need any data to implement that behavior! You’ll see in Chapter 10 how to define traits and implement them on any type, including unit-like structs.

Własność danych struktury

W definicji struktury User w listingu 5-1 użyliśmy posiadanego typu Stringa zamiast wycinka łańcuchowego &str. To świadomy wybór, gdyż chcemy, aby instancje struktury posiadały wszystkie swoje dane oraz żeby te dane były ważne, jeśli sama struktura jest ważna.

Struktury mogą przechowywać referencje do danych należących do czegoś innego, ale do tego potrzebne byłyby informacje o długości życia zmiennych (ang. lifetime). Jest to funkcja Rusta, o której powiemy więcej w rozdziale 10. Długość życia gwarantuje nam, że dane wskazywane przez referencję są ważne dopóki struktura istnieje. Spróbujmy przechować referencję do struktury bez podania informacji o długości życia tak jak tutaj, co nie zadziała:

Nazwa pliku: src/main.rs

struct User {
  active: bool,
  username: &str,
  email: &str,
  sign_in_count: u64,
}

fn main() {
  let user1 = User {
    active: true,
    username: "jakisusername123",
    email: "ktos@example.com",
    sign_in_count: 1,
  };
}

Kompilator da ci znać, że potrzebuje specyfikatoru długości życia:

$ cargo run
  Compiling struktury v0.1.0 (file:///projects/struktury)
error[E0106]: missing lifetime specifier
 --> src/main.rs:3:15
 |
3 |   username: &str,
 |        ^ expected named lifetime parameter
 |
help: consider introducing a named lifetime parameter
 |
1 ~ struct User<'a> {
2 |   active: bool,
3 ~   username: &'a str,
 |

error[E0106]: missing lifetime specifier
 --> src/main.rs:4:12
 |
4 |   email: &str,
 |      ^ expected named lifetime parameter
 |
help: consider introducing a named lifetime parameter
 |
1 ~ struct User<'a> {
2 |   active: bool,
3 |   username: &str,
4 ~   email: &'a str,
 |

For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `structs` due to 2 previous errors

W rozdziale 10 pokażemy jak pozbyć się tych błędów, aby przechować referencje do innych struktur, ale póki co pozbędziemy się ich po prostu używając posiadanych typów, takich jak String zamiast referencji typu &str.