Definiowanie Modułów by Kontrolować Zasięg i Prywatności

W tym rozdziale porozmawiamy o modułach i innych częściach systemu modułów, mianowicie o ścieżkach, które pozwalają na nazywanie elementów; słowie kluczowym use, które włącza ścieżkę w zasięg; oraz słowie kluczowym pub, które upublicznia elementy. Omówimy również słowo kluczowe as, pakiety zewnętrzne i operator glob.

Zaczniemy od podania listy reguł, będącej swoistą ściągą, przydatną podczas organizowania własnego kodu. Następnie szczegółowo wyjaśnimy poszczególne reguły.

Ściąga z Modułów

Przedstawiamy tutaj krótkie kompendium omawiające jak moduły, ścieżki, słowo kluczowe use i słowo kluczowe pub działają w kompilatorze i jak większość programistów organizuje swój kod. Jest to świetne miejsce, do którego można sięgnąć, aby przypomnieć sobie, jak działają moduły. Zaś przykłady każdej z podanych reguł będziemy omawiać w dalszej części rozdziału.

 • Start z korzenia skrzyni: Podczas kompilowania skrzyni, kompilator najpierw zagląda do pliku głównego skrzyni (zazwyczaj src/lib.rs dla skrzyni bibliotecznej lub src/main.rs dla skrzyni binarnej) w poszukiwaniu kodu do skompilowania.
 • Deklarowanie modułów: W pliku głównym skrzyni, można deklarować nowe moduły; powiedzmy, że zadeklarujemy moduł „garden“ (z ang. ogród) za pomocą mod garden;. Kompilator będzie szukał kodu tego modułu w następujących miejscach:
  • Zaraz za mod garden, w nawiasach klamrowych, które zastępują średnik po mod garden
  • W pliku src/garden.rs
  • W pliku src/garden/mod.rs
 • Deklarowanie podmodułów: W każdym pliku innym niż główny plik skrzyni, można zadeklarować podmoduły. Na przykład, można zadeklarować mod vegetables; (z ang. warzywa) w src/garden.rs. Kompilator będzie szukał kodu podmodułu w katalogu o nazwie zgodnej z modułem nadrzędnym, w następujących miejscach:
  • Zaraz za mod vegetables, w nawiasach klamrowych, które zastępują średnik po mod vegetables
  • W pliku src/garden/vegetables.rs
  • W pliku src/garden/vegetables/mod.rs
 • Ścieżki do kodu w modułach: Gdy moduł jest częścią skrzyni, można odwołać się do kodu w tym module z dowolnego innego miejsca tej skrzyni, gdy tylko pozwalają na to zasady prywatności, używając ścieżki do kodu. Na przykład, do typu Asparagus (z ang. szparag) w podmodule vegetables modułu garden można odwołać się za pomocą crate::garden::vegetables::Asparagus.
 • Prywatne a publiczne: Kod zawarty w module domyślnie jest prywatny i niedostępny dla modułów nadrzędnych. Aby upublicznić moduł, trzeba go zadeklarować za pomocą pub mod zamiast mod. By upublicznić zawarte w module elementy, należy umieścić pub przed ich deklaracjami.
 • Słowo kluczowe use: Słowo kluczowe use tworzy skróty do elementów, ograniczając tym samym powtarzanie długich ścieżek. W dowolnym zasięgu, w którym typ crate::garden::vegetables::Asparagus jest dostępny, można z pomocą use crate::garden::vegetables::Asparagus; utworzyć do niego skrót i, od tego momentu, pisać Asparagus, aby ten typ wykorzystać.

Powyższe zasady zilustrujemy na przykładzie skrzyni binarnej o nazwie backyard (z ang. podwórko). Katalog tej skrzyni, również nazwany backyard, zawiera następujące pliki i katalogi:

backyard
├── Cargo.lock
├── Cargo.toml
└── src
  ├── garden
  │   └── vegetables.rs
  ├── garden.rs
  └── main.rs

Plikiem głównym tej skrzyni jest src/main.rs o następującej zawartości:

Plik: src/main.rs

use crate::garden::vegetables::Asparagus;

pub mod garden;

fn main() {
  let plant = Asparagus {};
  println!("I'm growing {:?}!", plant);
}

Linia pub mod garden; mówi kompilatorowi, aby uwzględnił kod, który znajduje się w src/garden.rs, czyli:

Filename: src/garden.rs

pub mod vegetables;

Tutaj, pub mod vegetables; oznacza uwzględnienie także kodu z src/garden/vegetables.rs. Oto ten kod:

#[derive(Debug)]
pub struct Asparagus {}

Teraz dogłębniej omówmy powyższe reguły i zademonstrujmy je w działaniu!

Grupowanie Spokrewnionego Kodu w Modułach

Moduły pozwalają nam tak zorganizować kod w obrębie skrzyni, by był czytelny i łatwy do wielokrotnego wykorzystania. Moduły pozwalają nam również kontrolować prywatność elementów, ponieważ kod wewnątrz modułu jest domyślnie prywatny. Elementy prywatne stanowią wewnętrzne szczegóły implementacji, niedostępne z zewnątrz. Możemy zdecydować się na upublicznienie modułów i zawartych w nich elementów, aby zewnętrzny kod mógł je wykorzystywać i być od nich zależny.

Jako przykład napiszmy skrzynię biblioteczną, dostarczającą funkcjonalność restauracji. Zdefiniujemy sygnatury funkcji, ale pozostawimy ich ciała puste, aby skupić się na organizacji kodu, a nie na implementacji restauracji.

W branży restauracyjnej niektóre części restauracji określane są jako front of house, a inne jako back of house. Front of house to obszar, w którym przebywają klienci; w nim gospodarze sadzają gości, kelnerzy przyjmują zamówienia i płatności, a barmani przygotowują drinki. Back of house to miejsca, w których pracują kucharze przygotowujący posiłki, zmywacze myjący naczynia, oraz kierownicy wykonujący prace administracyjne.

Aby zorganizować naszą skrzynię zgodnie z powyższym podziałem, uporządkujemy jej funkcjonalności w zagnieżdżonych modułach. Utworzymy nową bibliotekę o nazwie restaurant, uruchamiając cargo new restaurant --lib; następnie wpiszemy kod z listingu 7-1 do src/lib.rs, aby zdefiniować niektóre moduły i sygnatury funkcji. Oto sekcja frontowa:

Plik: src/lib.rs

mod front_of_house {
  mod hosting {
    fn add_to_waitlist() {}

    fn seat_at_table() {}
  }

  mod serving {
    fn take_order() {}

    fn serve_order() {}

    fn take_payment() {}
  }
}

Listing 7-1: Moduł front_of_house zawierający inne moduły, które zawierają funkcje

Moduł definiujemy za pomocą słowa kluczowego mod, po którym następuje nazwa modułu (w tym przypadku front_of_house). Następnie umieszczamy ciało modułu w nawiasach klamrowych. Wewnątrz modułów możemy umieszczać inne moduły, co w tym przypadku uczyniliśmy z modułami hosting i serving. Moduły mogą również zawierać definicje innych elementów, takich jak strukty, enumy, stałe, cechy i—jak na listingu 7-1—funkcje.

Moduły pozwalają na pogrupowanie powiązanych ze sobą definicji i nazwanie relacji pomiędzy nimi. Dzięki pogrupowaniu, programiści mogą łatwiej poruszać się po kodzie i nie muszą czytać wszystkiego by odnaleźć interesujące ich definicje. Zaś dodając nową funkcjonalność wiedzą, gdzie umieścić kod.

Wcześniej wspomnieliśmy, że src/main.rs i src/lib.rs nazywane są korzeniami skrzyni. Przyczyną nadania im takiej nazwy jest fakt, że zawartość każdego z tych plików konstytuuje moduł o nazwie crate, będący korzeniem struktury złożonej z modułów skrzyni, zwanej drzewem modułów.

Listing 7-2 pokazuje drzewo modułów dla struktury z listingu 7-1.

crate
 └── front_of_house
   ├── hosting
   │  ├── add_to_waitlist
   │  └── seat_at_table
   └── serving
     ├── take_order
     ├── serve_order
     └── take_payment

Listing 7-2: Drzewo modułów dla kodu pokazanego na listingu 7-1

Drzewo to pokazuje w jaki sposób moduły zagnieżdżone są w innych; na przykład, hosting jest zagnieżdżony w front_of_house. Drzewo ukazuje również, że niektóre moduły są równorzędne, co oznacza, że są zdefiniowane w tym samym module; hosting i serving są równorzędne, bo oba są zdefiniowanym w front_of_house. Jeśli moduł A jest zawarty wewnątrz modułu B, mówimy, że moduł A jest podrzędny w stosunku do modułu B oraz, że moduł B jest nadrzędny w stosunku do modułu A. Proszę zauważyć, że korzeniem drzewa modułów jest zdefiniowany domyślnie i niejawnie moduł o nazwie crate.

Drzewo modułów przypomina drzewo katalogów w systemie plików na komputerze. Podobnie do katalogów w systemie plików, moduły służą organizacji (w ich przypadku, chodzi o organizację kodu). I analogicznie do plików w katalogach, potrzebujemy sposobu na odnajdywanie naszych modułów.