Konstrukcja Przepływu Sterowania match

Rust posiada niezwykle potężną konstrukcję przepływu sterowania match, która pozwala na porównanie wartości z serią wzorców, a następnie wykonanie kodu przypisanego do pasującego wzorca. Wzorce mogą składać się z literałów, nazw zmiennych, wieloznaczników (ang. woldcards) i wielu innych rzeczy; rozdział 18 objaśnia działanie wszystkich rodzajów wzorców. Siła match wynika z ekspresyjności wzorców i faktu, że kompilator sprawdza, czy wszystkie możliwe przypadki są obsługiwane.

Na wyrażeniu match można spojrzeć jak na maszynę do sortowania monet: monety zjeżdżają po torze wzdłuż którego znajdują się różnej wielkości otwory i każda wpada w pierwszy napotkany otwór, do którego pasuje. W ten sam sposób wartości przechodzą przez każdy wzorzec w match, aż do napotkania pierwszego wzorca, do którego wartość "pasuje". Po jego napotkaniu, wartość wpada do powiązanego z tym wzorcem bloku kodu, który zostaje wykonany.

Skoro mowa o monetach, to użyjmy ich jako przykładu z wykorzystaniem match! Możemy napisać funkcję, która pobiera nieznaną amerykańską monetę i tak jak maszyna licząca określa, jaka to moneta, oraz zwraca jej wartość w centach, jak pokazano na listingu 6-3.

enum Coin {
  Penny,
  Nickel,
  Dime,
  Quarter,
}

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
  match coin {
    Coin::Penny => 1,
    Coin::Nickel => 5,
    Coin::Dime => 10,
    Coin::Quarter => 25,
  }
}

fn main() {}

Listing 6-3: Wyrażenie match dopasowujące warianty enuma do wzorców

Rozłóżmy match w funkcji value_in_cents na czynniki pierwsze. Najpierw umieszczamy słowo kluczowe match, po którym następuje wyrażenie, którym w tym przypadku jest wartość coin. To wyrażenie pełni podobną rolę do wyrażenia warunkowego używanego z if, ale jest duża różnica: w if warunek musi dawać wartość boolowską, zaś tutaj wyrażnie może być dowolnego typu. Typem coin w tym przykładzie jest enum Coin, który zdefiniowaliśmy w pierwszej linii.

Następne są odnogi match. Odnoga składa się z dwóch części: wzorca i kodu. Pierwsza odnoga ma wzorzec, którym jest wartość Coin::Penny, a następnie operator =>, który oddziela wzorzec i kod do uruchomienia. Kodem w tym przypadku jest po prostu wartość 1. Każda odnoga jest oddzielone od następnej przecinkiem.

Wykonanie wyrażenia match polega na porównaniu wartości wynikowej z wzorcem każdej z odnóg, w kolejności ich wystąpienia. Jeśli wzorzec pasuje do wartości, wykonywany jest kod związany z tym wzorcem. Jeśli wzorzec nie pasuje do wartości, wykonanie przechodzi do następnej odnogi, zupełnie jak w maszynie do sortowania monet. Możemy mieć tyle odnóg ile potrzebujemy. Na listingu 6-3, nasz match ma ich cztery.

Kod związany z każdą odnogą jest wyrażeniem, a wartość wynikowa wyrażenia w pasującej odnodze jest wartością, która zostaje zwrócona z całego wyrażenia match.

Zazwyczaj nie używamy nawiasów klamrowych, jeśli kod ramienia odnogi jest krótki, tak jak na listingu 6-3, gdzie każda odnoga jedynie zwraca wartość. Chcąc uruchomić wiele linii kodu w jednej odnodze należy użyć nawiasów klamrowych, a przecinek po odnodze jest wtedy opcjonalny. Na przykład poniższy kod drukuje „Szczęśliwy pens!“ za każdym razem, gdy metoda jest wywoływana z Coin::Penny, ale wciąż zwraca ostatnią wartość bloku, 1:

enum Coin {
  Penny,
  Nickel,
  Dime,
  Quarter,
}

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
  match coin {
    Coin::Penny => {
      println!("Szczęśliwy pens!");
      1
    }
    Coin::Nickel => 5,
    Coin::Dime => 10,
    Coin::Quarter => 25,
  }
}

fn main() {}

Wzorce Deklarujące Zmienne

Inną przydatną cechą odnóg match jest to, że mogą one tworzyć zmienne zainicjowane fragmentami wartości pasującej do wzorca. Tym samym pozwalają wyodrębnić wartości z wariantów enuma.

By to zilustrować, zmienimy jeden z wariantów naszego wyliczenia tak, aby przechowywał on wewnątrz dane. Od 1999 do 2008 roku Stany Zjednoczone biły ćwierćdolarówki mające po jednej ze stron różne wzory dla każdego z 50 stanów. Żadna inna moneta nie miała wzorów stanowych, więc tylko ćwiartki będą miały dodatkową wartość. Możemy ją uwzględnić w naszym typie enum poprzez zmianę wariantu Quarter tak, aby zawierał wartość typu UsState, co zrobiliśmy na listingu 6-4.

#[derive(Debug)] // byśmy mogli za chwilę zobaczyć stan
enum UsState {
  Alabama,
  Alaska,
  // --snip--
}

enum Coin {
  Penny,
  Nickel,
  Dime,
  Quarter(UsState),
}

fn main() {}

Listing 6-4: Enum Coin z wariantem Quarter trzymającym wartość typu UsState

Wyobraźmy sobie, że znajomy chce zebrać wszystkie 50 ćwiartek stanowych. Segregując nasze drobniaki według typów monet, będziemy podawać nazwę stanu związanego z każdą ćwiartką, by nasz przyjaciel mógł dodać ją do swojej kolekcji, gdy jeszcze takiej ćwiartki nie posiada.

W kodzie wyrażenia match dodajemy zmienną o nazwie state do wzorca dopasowującego wariant Coin::Quarter. Kiedy Coin::Quarter zostanie dopasowane, zmienna state zostanie utworzona i zainicjowana wartością wskazującą stan, z którego pochodzi ćwiartka. Następnie state może zostać użyte w kodzie tej odnogi, co pokazuje przykład:

#[derive(Debug)]
enum UsState {
  Alabama,
  Alaska,
  // --snip--
}

enum Coin {
  Penny,
  Nickel,
  Dime,
  Quarter(UsState),
}

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
  match coin {
    Coin::Penny => 1,
    Coin::Nickel => 5,
    Coin::Dime => 10,
    Coin::Quarter(state) => {
      println!("Ćwiartka ze stanu {:?}!", state);
      25
    }
  }
}

fn main() {
  value_in_cents(Coin::Quarter(UsState::Alaska));
}

W wywołaniu value_in_cents(Coin::Quarter(UsState::Alaska)), coin miałoby wartość Coin::Quarter(UsState::Alaska). Próby dopasowania tej wartości do kolejnych odnóg match zakończyłyby się sukcesem dopiero po dotarciu do Coin::Quarter(state). Wtedy zostałaby utworzona zmienna state o wartość UsState::Alaska. Ta zmienna zostałaby użyta w wyrażeniu println!, dając mu dostęp do wartości przechowywanej wewnątrz wariantu Quarter enuma Coin.

Dopasowywanie do Option<T>

W poprzedniej sekcji chcieliśmy wydobyć wewnętrzną wartość typu T z wariantu Some enuma Option<T>; możemy również obsłużyć Option<T> używając match, podobnie jak zrobiliśmy to z typem wyliczeniowym Coin! Zamiast porównywać monety, będziemy porównywać warianty Option<T>, ale sposób działania wyrażenia match będzie taki sam.

Powiedzmy, że chcemy napisać funkcję, która przyjmuje Option<i32> i jeśli w środku jest jakaś wartość, to dodaje do niej 1. Jeśli w środku nie ma żadnej wartości, funkcja powinna zwrócić wartość None, nie robiąc nic więcej.

Dzięki match taka funkcja jest bardzo łatwa do napisania i wygląda jak na listingu 6-5.

fn main() {
  fn plus_one(x: Option<i32>) -> Option<i32> {
    match x {
      None => None,
      Some(i) => Some(i + 1),
    }
  }

  let five = Some(5);
  let six = plus_one(five);
  let none = plus_one(None);
}

Listing 6-5: Funkcja używająca wyrażenia match dla Option<i32>

Przeanalizujmy bardziej szczegółowo pierwsze wykonanie plus_one. W wywołaniu plus_one(five), zmienna x ma wartość Some(5) i zostanie porównana z każdą odnogą match:

fn main() {
  fn plus_one(x: Option<i32>) -> Option<i32> {
    match x {
      None => None,
      Some(i) => Some(i + 1),
    }
  }

  let five = Some(5);
  let six = plus_one(five);
  let none = plus_one(None);
}

Wartość Some(5) nie pasuje do wzorca None, nastąpi więc przejęcie do kolejnej odnogi:

fn main() {
  fn plus_one(x: Option<i32>) -> Option<i32> {
    match x {
      None => None,
      Some(i) => Some(i + 1),
    }
  }

  let five = Some(5);
  let six = plus_one(five);
  let none = plus_one(None);
}

Czy Some(5) pasuje do Some(i)? Tak! To ten sam wariant. Zostaje zadeklarowana zmienna i, zainicjowana wartością zawartą w Some, czyli 5. Następnie wykonywany jest kod w wybranej odnodze match, który dodaje 1 do wartości i i tworzymy nową wartość Some z uzyskaną sumą 6 w środku.

Rozważmy teraz drugie wywołanie plus_one z listingu 6-5, w którym x jest None. Następuje jego porównanie do pierwszej odnogi match:

fn main() {
  fn plus_one(x: Option<i32>) -> Option<i32> {
    match x {
      None => None,
      Some(i) => Some(i + 1),
    }
  }

  let five = Some(5);
  let six = plus_one(five);
  let none = plus_one(None);
}

Pasuje! Nie ma żadnej wartości do zwiększenia, więc program zatrzymuje się i zwraca wartość None po prawej stronie =>. Ponieważ pierwsza odnoga pasowała, to pozostałe nie są już sprawdzane.

Używanie match z typami wyliczeniowymi jest przydatne w wielu sytuacjach. Często można spotkać następujący scenariusz: enum jest dopasowywany za pomocą match, następnie z jego wewnętrznymi danymi związywana jest zmienna, która jest używana w kodzie przewidzianym dla wybranego wariantu. Początkowo może się to wydawać nieco trudne, ale po przyzwyczajeniu, okazuje się bardzo wygodne. Jest to niezmiennie ulubione narzędzie Rustowców.

Match Jest Wyczerpujący

Jest jeszcze jeden aspekt match, który musimy omówić: wzorce odnóg muszą uwzględniać wszystkie możliwości. Rozważmy następującą, błędną wersję naszej funkcji plus_one, która się nie skompiluje:

fn main() {
  fn plus_one(x: Option<i32>) -> Option<i32> {
    match x {
      Some(i) => Some(i + 1),
    }
  }

  let five = Some(5);
  let six = plus_one(five);
  let none = plus_one(None);
}

Ten kod spowoduje błąd, bo nie uwzględnia przypadku None. Na szczęście Rust z łatwością zauważy problem. Jeśli spróbujemy skompilować ten kod, otrzymamy taki błąd:

$ cargo run
  Compiling enums v0.1.0 (file:///projects/enums)
error[E0004]: non-exhaustive patterns: `None` not covered
 --> src/main.rs:3:15
 |
3 |     match x {
 |        ^ pattern `None` not covered
 |
note: `Option<i32>` defined here
 --> /rustc/d5a82bbd26e1ad8b7401f6a718a9c57c96905483/library/core/src/option.rs:518:1
 |
 = note: 
/rustc/d5a82bbd26e1ad8b7401f6a718a9c57c96905483/library/core/src/option.rs:522:5: not covered
 = note: the matched value is of type `Option<i32>`
help: ensure that all possible cases are being handled by adding a match arm with a wildcard pattern or an explicit pattern as shown
 |
4 ~       Some(i) => Some(i + 1),
5 ~       None => todo!(),
 |

For more information about this error, try `rustc --explain E0004`.
error: could not compile `enums` due to previous error

Rust wie, że nie uwzględniliśmy wszystkich możliwych przypadków, a nawet wie, o którym wzorcu zapomnieliśmy! Dopasowania w Rustowym matchwyczerpujące: musimy wyczerpać wszelkie możliwości, aby kod był poprawny. Szczególnie w przypadku Option<T>, gdy Rust pilnuje byśmy jawnie obsłużyli przypadek None, chroni nas przed błędnym założeniem, że wartość zawsze jest dostępna, uniemożliwiając tym samym omawiany wcześniej błąd wart miliarda dolarów.

Wzorce Pasujące do Wszystkiego i Placeholder _

Możemy też podjąć specjalne czynności jedynie dla kilku konkretnych wartości enuma, zaś dla wszystkich pozostałych wykonać jedno domyślne działanie. Wyobraźmy sobie, że implementujemy grę, w której, jeśli wyrzucimy 3 na kostce, nasz gracz nie porusza się, ale za to dostaje nowy kapelusz. Jeśli wyrzucimy 7, nasz gracz traci kapelusz. Dla wszystkich innych wartości, nasz gracz przesuwa się po planszy o wyrzuconą liczbę oczek. Oto match, który implementuje tę logikę, z wynikiem rzutu kostką zakodowanym na sztywno zamiast wylosowanym, oraz całą pozostałą logiką reprezentowaną przez funkcje, których ciał nie podano, ponieważ ich implementacja wykracza poza zakres omawianego przykładu:

fn main() {
  let dice_roll = 9;
  match dice_roll {
    3 => add_fancy_hat(),
    7 => remove_fancy_hat(),
    other => move_player(other),
  }

  fn add_fancy_hat() {}
  fn remove_fancy_hat() {}
  fn move_player(num_spaces: u8) {}
}

Dla dwóch pierwszych odnóg wzorcami są literały 3 i 7. Dla ostatniej odnogi, która obejmuje każdą inną możliwą wartość, wzorcem jest zmienna, którą nazwaliśmy other. Kod uruchomiony dla tej odnogi przekazuje wartość other do funkcji move_player.

Ten kod kompiluje się, pomimo że nie wymieniliśmy wszystkich możliwych wartości, jakie może przyjąć u8, ponieważ ostatni wzorzec dopasuje wszystkie wartości, które nie zostały wymienione. Dzięki temu pasującemu do wszystkiego wzorcowi spełniony jest wymóg, że match musi być wyczerpujący. Proszę zauważyć, że odnoga pasująca do wszystkiego powinna być ostatnia, ponieważ wzorce są analizowane po kolei. Jeśli umieścilibyśmy ją wcześniej, dalsze odnogi nigdy by nie zostały wybrane. Dlatego Rust ostrzega, gdy dodamy odnogi po takiej, która pasuje do wszystkiego.

Rust posiada również wzorzec, którego możemy użyć, gdy chcemy dopasować wszystko, ale nie chcemy używać dopasowanej wartości: _ jest specjalnym wzorcem, który pasuje do dowolnej wartości i równocześnie nie przypisuje sobie wartością. Jego użycie mówi Rustowi, że nie zamierzamy używać wartości, więc Rust nie będzie ostrzegał o nieużywanej zmiennej.

Zmieńmy zasady gry: teraz po wyrzuceniu czegokolwiek innego niż 3 lub 7, należy rzucić ponownie. I wtedy nie ma znaczenia co wypadło, więc zmienna other nie jest dalej potrzebna i możemy ją zastąpić symbolem _:

fn main() {
  let dice_roll = 9;
  match dice_roll {
    3 => add_fancy_hat(),
    7 => remove_fancy_hat(),
    _ => reroll(),
  }

  fn add_fancy_hat() {}
  fn remove_fancy_hat() {}
  fn reroll() {}
}

Ten przykład również spełnia wymóg wyczerpywalności, ponieważ wszystkie pozostałe wartości są w ostatniej odnodze ignorowane jawnie; nie zapomnieliśmy o niczym.

Na koniec zmienimy jeszcze raz zasady gry tak, aby wyrzucenie czegokolwiek innego niż 3 lub 7, nie miało żadnych następstw. Możemy to wyrazić używając jako kodu w odnodze _ wartości jednostkowej (czyli pustej krotki, o czym wspominaliśmy w sekcji „Krotki“):

fn main() {
  let dice_roll = 9;
  match dice_roll {
    3 => add_fancy_hat(),
    7 => remove_fancy_hat(),
    _ => (),
  }

  fn add_fancy_hat() {}
  fn remove_fancy_hat() {}
}

Tutaj mówimy Rustowi wprost, że nie będziemy używać żadnej wartości, która nie pasuje do wzorców poprzenich odnóg, i nie chcemy uruchamiać żadnego kodu w tym przypadku.

Więcej o wzorcach i dopasowywaniu powiemy w [rozdziale 18][ch18-00-wzorce]. Na razie jednak przejdziemy do składni if let, która może być przydatna w sytuacjach, w których wyrażenie match jest zbyt rozwlekłe.