Witaj, Cargo!

Cargo jest menedżerem pakietów i systemem budowania Rusta. Większość Rustowców używa tego narzędzia do zarządzania swoimi projektami, ponieważ Cargo potrafi wykonać za nich wiele zadań, takich jak budowanie kodu oraz ściąganie i budowanie bibliotek, od których kod jest zależny. Biblioteki, których wymaga twój kod nazywamy zależnościami (dependencies).

Najprostsze programy w Ruście, takie jak ten, który właśnie napisaliśmy, nie mają żadnych zależności, więc gdybyśmy zbudowali projekt „Witaj, świecie!” (ang. „Hello World!”) za pomocą Cargo, zostałaby użyta tylko ta część narzędzia, która zajmuje się budowaniem kodu. W miarę pisania bardziej skomplikowanych programów, zechcesz dodawać zależności i jeśli swój projekt rozpoczniesz z użyciem Cargo, będzie to o wiele łatwiejsze do zrobienia.

Jako że przeważająca większość projektów w Ruście używa Cargo, w dalszym ciągu książki założymy, że ty również go używasz. Jeśli korzystałeś(-aś) z oficjalnych instalatorów, zgodnie z opisem w sekcji „Instalacja”, Cargo zainstalował się razem z Rustem. Jeżeli instalowałeś(-aś) Rusta w inny sposób, możesz sprawdzić, czy Cargo jest zainstalowany, przez wprowadzenie w terminalu następującej komendy:

$ cargo --version

Jeżeli widzisz numer wersji, Cargo jest zainstalowane! Jeśli natomiast pojawia się błąd z rodzaju komendy nie znaleziono, powinieneś/powinnaś zajrzeć do dokumentacji swojej metody instalacji celem ustalenia, jak zainstalować Cargo osobno.

Tworzenie projektu z Cargo

Stwórzmy nowy projekt z pomocą Cargo i przyjrzyjmy się, czym różni się on od naszego pierwotnego projektu „Witaj, świecie!”. Przejdź z powrotem do swojego katalogu projects (lub innego, w którym zdecydowałeś(-aś) się trzymać swój kod) i bez względu na posiadany system operacyjny wprowadź polecenie:

$ cargo new hello_cargo
$ cd hello_cargo

Pierwsze polecenie stworzy nowy katalog o nazwie hello_cargo. Ponieważ nadaliśmy naszemu projektowi nazwę hello_cargo, Cargo tworzy jego pliki źródłowe w katalogu o tej samej nazwie.

Wejdź do katalogu hello_cargo i wyświetl listę plików. Powinieneś(-aś) zobaczyć, że Cargo utworzył dla nas dwa pliki i jeden podkatalog: plik Cargo.toml oraz katalog src z plikiem main.rs wewnątrz. Zainicjował również nowe repozytorium Gita, w komplecie z plikiem .gitignore. Gdybyś jednak wykonał(a) komendę cargo new w folderze, w którym istnieje już repozytorium Gita, to pliki związane z Gitem nie zostałyby stworzone. Możesz zmienić to zachowanie używając komendy cargo new --vcs=git.

Uwaga: Git jest często stosowanym systemem kontroli wersji. Możesz zlecić cargo new zastosowanie innego systemu kontroli wersji lub też nie stosowanie żadnego, za pomocą flagi --vcs. Uruchom cargo new --help, żeby zobaczyć dostępne opcje.

Otwórz plik Cargo.toml w wybranym przez siebie edytorze tekstu. Zawartość powinna wyglądać podobnie do kodu z listingu 1-2:

Plik: Cargo.toml

[package]
name = "hello_cargo"
version = "0.1.0"
edition = "2021"

# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html

[dependencies]

Listing 1-2: Zawartość pliku Cargo.toml wygenerowanego przez cargo new

Plik jest w formacie TOML (Tom’s Obvious, Minimal Language) (Oczywisty, Minimalistyczny Język Toma - przyp. tłum.), którego Cargo używa do konfiguracji.

Pierwsza linia, [package], jest nagłówkiem sekcji, której kolejne wyrażenia konfigurują pakiet. W miarę dodawania informacji do tego pliku, dodamy też inne sekcje.

Następne trzy linie ustalają informacje konfiguracyjne, których Cargo potrzebuje do kompilacji twojego programu: nazwę, wersję, i dane o używanej edycji Rusta. O kluczu edition będzie mowa w Dodatku E.

Ostatnia linia, [dependencies], rozpoczyna sekcję, gdzie wyszczególnia się wszystkie zależności twojego projektu. W Ruście pakiety z kodem źródłowym nazywane są skrzyniami (crates). Do tego projektu nie będziemy potrzebować żadnych skrzyń, ale do programu w rozdziale drugim owszem. Wówczas przyda nam się sekcja zależności.

Otwórz teraz plik src/main.rs i przyjrzyj się zawartości:

Plik: src/main.rs

fn main() {
  println!("Hello, world!");
}

Cargo wygenerował dla ciebie program „Witaj, świecie!”, prawie taki sam jak ten, jak napisaliśmy w listingu 1-1 (tyle, że w języku angielskim)! Różnice między naszym poprzednim projektem, a tym wygenerowanym przez Cargo są takie, że w Cargo kod źródłowy trafia do podkatalogu src, a w katalogu głównym pozostaje plik konfiguracyjny Cargo.toml.

Cargo zakłada, że kod źródłowy znajduje się w podkatalogu src, dzięki czemu katalog główny wykorzystany jest tylko na pliki README, informacje o licencjach, pliki konfiguracyjne i wszystko inne, co nie jest kodem. Używanie Cargo pomaga utrzymać ci własne projekty w należytym porządku. Na wszystko jest miejsce i wszystko jest na swoim miejscu.

Jeżeli zacząłeś(-aś) jakiś projekt bez użycia Cargo, taki jak nasz poprzedni z katalogu hello_world, możesz przekonwertować go na wersję kompatybilną z Cargo, przenosząc kod źródłowy do podkatalogu src i tworząc odpowiedni plik Cargo.toml.

Budowanie i uruchamianie projektu z Cargo

Przyjrzyjmy się teraz, jakie są różnice w budowaniu i uruchamianiu programu „Witaj, świecie!” poprzez Cargo. Aby zbudować swój projekt, z poziomu głównego katalogu hello_cargo wprowadź polecenie:

$ cargo build
  Compiling hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.85 secs

Spowoduje to utworzenie pliku wykonywalnego w target/debug/hello_cargo (lub target\debug\hello_cargo.exe pod Windowsem), zamiast w katalogu bieżącym. Ponieważ domyślnie budowana jest wersja debug programu, Cargo umieszcza skompilowany plik binarny w katalogu debug. Plik można uruchomić następującym poleceniem:

$ ./target/debug/hello_cargo # lub .\target\debug\hello_cargo.exe pod Windowsem
Hello, world!

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, Hello, world! powinno wyświetlić się w oknie terminala. Uruchomienie cargo build za pierwszym razem powoduje dodatkowo utworzenie przez Cargo nowego pliku w katalogu głównym o nazwie Cargo.lock, który wykorzystywany jest do śledzenia dokładnych wersji zależności w twoim projekcie. Ponieważ bieżący projekt nie posiada zależności, zawartość pliku jest dość licha. Nie będziesz musiał własnoręcznie modyfikować tego pliku; Cargo zajmie się tym za ciebie.

Właśnie zbudowaliśmy projekt poleceniem cargo build i uruchomiliśmy go przez ./target/debug/hello_cargo. Możemy również użyć cargo run, żeby skompilować i uruchomić program za jednym rzutem:

$ cargo run
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0 secs
   Running `target/debug/hello_cargo`
Hello, world!

Większość programistów używa cargo run, bo jest ono wygodniejsze i łatwiejsze do zapamiętania od użycia cargo build i pełnej ścieżki do zbudowanego pliku binarnego.

Zauważ, że tym razem nie wyświetliła się informacja o tym, że Cargo kompilował hello_cargo. Program wywnioskował, że zawartość plików nie uległa zmianie, więc po prostu uruchomił binarkę. Gdyby kod źródłowy został zmodyfikowany, Cargo przebudowałby projekt przed jego uruchomieniem i wówczas informacja na ekranie wyglądałaby następująco:

$ cargo run
  Compiling hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.33 secs
   Running `target/debug/hello_cargo`
Hello, world!

Mamy jeszcze do dyspozycji cargo check. To polecenie szybko sprawdzi twój kod, celem upewnienia się, że skompilowałby się on prawidłowo, ale nie tworzy pliku wykonywalnego:

$ cargo check
  Compiling hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.32 secs

Jaki jest cel pomijania tworzenia binarki? Taki, że cargo check jest często o wiele szybsze od cargo build, ponieważ cały krok generowania pliku wykonywalnego jest pomijany. Jeśli masz zwyczaj sprawdzać swoją pracę w trakcie pisania kodu, użycie cargo check przyspieszy proces! Wielu Rustowców okresowo uruchamia cargo check, żeby sprawdzić, czy wszystko się kompiluje, a cargo build dopiero, kiedy zdecydują się na uruchomienie binarki.

Podsumujmy, co do tej pory nauczyliśmy się o Cargo:

 • Możemy stworzyć projekt używając cargo new.
 • Możemy zbudować projekt poleceniami cargo build.
 • Możemy zbudować i uruchomić projekt w jednym kroku z użyciem cargo run.
 • Możemy zbudować projekt bez tworzenia binarki, aby sprawdzić błędy używając cargo check.
 • Zamiast umieszczać pliki wynikowe budowania w tym samym katalogu co nasz kod, Cargo umieści je w podkatalogu target/debug.

Dodatkową zaletą używania Cargo jest to, że polecenia są identyczne, bez względu na system operacyjny, pod którym pracujesz. Od tego momentu nie będziemy zatem podawać osobnych instrukcji dla Linuksa i macOS czy Windowsa.

Budowanie do publikacji

Gdy twój projekt jest już gotowy do publikacji, możesz użyć polecenia cargo build --release celem przeprowadzenia kompilacji z optymalizacjami. Spowoduje to utworzenie pliku wykonywalnego w podkatalogu target/release zamiast w target/debug. Przeprowadzone optymalizacje sprawiają, że twój program w Ruście wykonuje się szybciej, ale jednocześnie jego kompilacja trwa dłużej. Dlatego też istnieją dwa różne profile: jeden rozwojowy, kiedy zależy ci na szybkim i częstym budowaniu oraz drugi, przeznaczony do zbudowania ostatecznej wersji, która trafi do użytkownika. Nie będzie ona wielokrotnie przebudowywana, ale wykonywać się będzie tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeżeli prowadzisz testy czasu wykonywania swojego kodu, pamiętaj o wywołaniu cargo build --release i testowaniu pliku wykonywalnego z podkatalogu target/release.

Cargo jako konwencja

W przypadku prostych projektów, Cargo nie wnosi wielu korzyści w porównaniu z używaniem prostego rustc, ale udowodni swoją wartość w miarę postępów. Przy skomplikowanych projektach złożonych z wielu plików lub mających wiele zależności, zezwolenie Cargo na koordynację budowania znacznie ułatwia pracę.

Nawet jeśli projekt hello_cargo jest prosty, używa już sporej części arsenału narzędzi, z którymi będziesz mieć do czynienia przez pozostały okres swojej kariery z Rustem. Rzeczywiście, rozpoczęcie pracy nad jakimkolwiek istniejącym projektem sprowadza się do wydania kilku poleceń: check out kodu w Git, wejście do katalogu roboczego i budowanie:

$ git clone przyklad.org/jakisprojekt
$ cd jakisprojekt
$ cargo build

Więcej informacji o Cargo można znaleźć w jego dokumentacji.

Podsumowanie

Jesteś już na dobrej drodze do rozpoczęcia podróży z Rustem! W tym rozdziale nauczyłeś(-aś) się, jak:

 • Zainstalować najnowszą, stabilną wersję Rusta z użyciem rustup,
 • Uaktualnić Rusta do nowszej wersji,
 • Otwierać lokalną kopię dokumentacji,
 • Napisać program „Witaj, świecie!” używając bezpośrednio rustc,
 • Stworzyć i uruchomić nowy projekt używając konwencji Cargo.

To świetna pora na stworzenie poważniejszego programu, aby przyzwyczaić się do czytania i pisania kodu w Ruście. W następnym rozdziale zbudujemy program grający w zgadywankę. Jeśli jednak chcesz zacząć naukę o działaniu powszechnych pojęć programistycznych w Ruście, przejdź do rozdziału 3, a następnie wróć do rozdziału 2.