Zwięzła Kontrola Przepływu z if let

Składnia if let łączy if i let, by obsłużyć wartości pasujące do wzorca. Składnia ta jest zwięzła, ale (bez powtarzania if let) pozwala podać tylko jeden wzorzec. Rozważmy program z listingu 6-6, który dopasowuje wartość zmiennej config_max typu Option<u8>, ale chce wykonać kod tylko jeśli ta wartość jest wariantem Some.

fn main() {
  let config_max = Some(3u8);
  match config_max {
    Some(max) => println!("Maksimum jest ustawione na {}", max),
    _ => (),
  }
}

Listing 6-6: match wykonujący kod jedynie gdy wartość jest Some

Jeśli wariantem jest Some, to wypisujemy zawartą w nim wartość przypisując ją uprzednio do zmiennej max we wzorcu. Z wariantem None nie chcemy nic robić. Aby spełnić jednak wymóg wyczerpywalności wyrażenia match, musimy dodać niewiele znaczące, szablonowe _ => () po przetworzeniu tylko jednego wariantu, co jest irytuje.

W zamian możemy napisać to samo krócej używając if let. Następujący kod zachowuje się tak samo jak match z listingu 6-6:

fn main() {
  let config_max = Some(3u8);
  if let Some(max) = config_max {
    println!("Maksimum jest ustawione na {}", max);
  }
}

Składnia if let przyjmuje wzorzec i wyrażenie oddzielone znakiem równości. Działa tak samo jak match, gdzie wyrażenie jest podane do match, a wzorzec jest jego pierwszą odnogą. W tym przypadku wzorzec to Some(max), a max zostaje zainicjowane wartością z wnętrza Some. Możemy wtedy użyć max w ciele bloku if let w taki sam sposób, w jaki użyliśmy max w odpowiedniej odnodze match. Kod w bloku if let nie jest uruchamiany, jeśli wartość nie pasuje do wzorca.

Używanie if let oznacza mniej pisania, mniej wcięć i mniej niewiele znaczącego, szablonowego kodu. Jednakże, w stosunku do match, tracimy sprawdzanie wyczerpywalności. Wybór pomiędzy match a if let zależy tego, co jest dla nas w danej sytuacji ważniejsze, uzyskanie zwięzłości czy sprawdzanie wyczerpywalności.

Innymi słowy, można myśleć o if let jako o składniowym lukrze dla match, który uruchamia kod tylko gdy wartość pasuje do podanego wzorca, równocześnie nie robiąc nic gdy nie pasuje.

Można także do if let dołączyć else. Blok kodu stojący za else pełni taką samą rolę, jak blok dla odnogi _ w wyrażeniu match równoważnym do danego if let z else. Proszę sobie przypomnieć definicję typu wyliczeniowego Coin z listingu 6-4, w którym wariant Quarter posiada wartość UsState. Za pomocą następującego wyrażenia match możemy policzyć wszystkie widziane monety niebędące ćwiartkami, jednocześnie informując o stanie, z którego pochodzą ćwiartki:

#[derive(Debug)]
enum UsState {
  Alabama,
  Alaska,
  // --snip--
}

enum Coin {
  Penny,
  Nickel,
  Dime,
  Quarter(UsState),
}

fn main() {
  let coin = Coin::Penny;
  let mut count = 0;
  match coin {
    Coin::Quarter(state) => println!("Ćwiartka ze stanu {:?}!", state),
    _ => count += 1,
  }
}

To samo możemy też uzyskać za pomocą wyrażenia if let z else:

#[derive(Debug)]
enum UsState {
  Alabama,
  Alaska,
  // --snip--
}

enum Coin {
  Penny,
  Nickel,
  Dime,
  Quarter(UsState),
}

fn main() {
  let coin = Coin::Penny;
  let mut count = 0;
  if let Coin::Quarter(state) = coin {
    println!("Ćwiartka ze stanu {:?}!", state);
  } else {
    count += 1;
  }
}

O if let warto pamiętać w sytuacji, w której wyrażenie logiki za pomocą match jest zbyt rozwlekłe.

Podsumowanie

Pokazaliśmy, jak używać enumeracji do tworzenia typów, których zmienne mogą być jedną z zestawu wyliczonych wartości. Wskazaliśmy też, jak typ Option<T> biblioteki standardowej wykorzystuje systemu typów, aby uniknąć błędów. W zależności od tego, ile przypadków trzeba obsłużyć, można użyć match lub if let do wyodrębnienia i użycia wartości zawartych wewnątrz wariantów enuma.

Programy Rusta mogą teraz wyrażać koncepcje w danej domenie za pomocą struktur i enumów. Utworzenie niestandardowych typów i użycie ich w API zapewnia bezpieczeństwo: kompilator dba o to, aby funkcje otrzymywały tylko wartości oczekiwanego typu.

Przejdźmy teraz do omówienia modułów Rusta, które pozwalają wyrazić API, które jest dobrze zorganizowane, proste w użyciu i eksponuje tylko to, czego potrzebują użytkownicy.