Referencje i pożyczanie

Z rozwiązaniem z krotką zastosowanym na listingu 4-5 związana jest taka niedogodność, że musieliśmy zwrócić String do funkcji wywołującej, by ta mogła dalej z niego korzystać (po wywołaniu calculate_length). Było tak dlatego że wspomniany String był przenoszony do calculate_length. Funkcję calculate_length można jednak zdefiniować tak, by jako parametr przekazywana była jedynie referencja do obiektu i dzięki temu nie był on przez calculate_length przejmowany na własność. Referencja jest podobna do wskaźnika. Jest ona adresem pod którym przechowywane są dane i dzięki niej możemy uzyskać do nich dostęp. Dane te są własnością innej zmiennej. W przeciwieństwie do wskaźnika, referencja daje gwarancję, że przez cały czas swojego życia, będzie wskazywać na poprawną wartość danego typu.

Oto jak zdefiniować i użyć funkcji calculate_length, która jako parametr otrzymuje referencję do obiektu:

Plik: src/main.rs

fn main() {
	let s1 = String::from("witaj");

	let len = calculate_length(&s1);

	println!("Długość '{}' wynosi {}.", s1, len);
}

fn calculate_length(s: &String) -> usize {
	s.len()
}

Po pierwsze proszę zauważyć, że krotki nie są nam już dalej potrzebne. Nie ma ich ani przy deklaracji zmiennej, ani w typie zwracanym przez funkcję calculate_length. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że przekazujemy do tej funkcji &s1 oraz, że typ jej parametru został zmieniony z String na &String. Te ampersandy oznaczają referencje (ang. references) i pozwalają na odnoszenie się (referowanie) do wartości bez przejmowania jej na własność. Jest to zilustrowane na Rysunku 4-5.

Three tables: the table for s contains only a pointer to the table
for s1. The table for s1 contains the stack data for s1 and points to the
string data on the heap.

Rysunek 4-5: &String s wskazuje na String s1

Uwaga: Przeciwieństwem referowania za pomocą & jest dereferowanie, które realizowane jest za pomocą operatora dereferencji, *. W rozdziale 8 przedstawiono przykładowe zastosowania operatora dereferencji, zaś więcej szczegółów na jego temat można znaleźć w rozdziale 15.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej temu wywołaniu funkcji:

fn main() {
	let s1 = String::from("witaj");

	let len = calculate_length(&s1);

	println!("Długość '{}' wynosi {}.", s1, len);
}

fn calculate_length(s: &String) -> usize {
	s.len()
}

Składnia &s1 tworzy referencję, która co prawda referuje do s1, ale nie posiada go na własność. Skoro zaś go nie posiada, to wskazywana przez nią wartość nie zostanie zwolniona wraz z końcem zasięgu życia samej referencji.

Sygnatura funkcji także używa & do wskazania, że s jest referencją. Poniżej dodano kilka komentarzy z wyjaśnieniami:

fn main() {
	let s1 = String::from("witaj");

	let len = calculate_length(&s1);

	println!("Długość '{}' wynosi {}.", s1, len);
}

fn calculate_length(s: &String) -> usize { // s jest referencją do Stringa
	s.len()
} // Tu kończy się zasięg s. Ale ponieważ s nie posiada na własność tego
 // na co wskazuje, nic się nie dzieje.

Zasięg, w którym zmienna s posiada ważność, jest taki sam jak zasięg każdego innego parametru funkcji. Jednakże, ponieważ s nie posiada tego, na co wskazuje, to nie jest to kasowane gdy s wyjdzie poza swój zasięg. W przeciwieństwie do argumentów przekazywanych przez wartość, te przekazywane przez referencje nie są funkcji dawane na własność. Dlatego też funkcja nie musi więcej zwracać ich za pomocą return, by je oddać.

Przekazywanie referencji jako parametrów funkcji nazywamy pożyczaniem (ang. borrowing). I jak w prawdziwym życiu, jeśli ktoś coś posiada, możemy to od niego pożyczyć. W końcu jednak musimy mu to także oddać.

Co więc się stanie gdy spróbujemy zmodyfikować coś, co pożyczyliśmy? Wypróbujmy kod z listingu 4-6. Uwaga: on nie zadziała!

Plik: src/main.rs

fn main() {
	let s = String::from("witaj");

	change(&s);
}

fn change(some_string: &String) {
	some_string.push_str(", świecie");
}

Listing 4-6: Próba modyfikacji pożyczonej wartości

Otrzymamy następujący błąd:

$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0596]: cannot borrow `*some_string` as mutable, as it is behind a `&` reference
 --> src/main.rs:8:5
 |
7 | fn change(some_string: &String) {
 |            ------- help: consider changing this to be a mutable reference: `&mut String`
8 |   some_string.push_str(", world");
 |   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ `some_string` is a `&` reference, so the data it refers to cannot be borrowed as mutable

For more information about this error, try `rustc --explain E0596`.
error: could not compile `ownership` due to previous error

Tak jak zmienne, referencje są domyślnie niemutowalne. Nie możemy zmieniać czegoś do czego mamy referencję.

Referencje mutowalne

Możemy wyeliminować błąd z kodu z listingu 4-6 wprowadzając drobną poprawkę, by używać mutowalnej referencji (mutable reference):

Plik: src/main.rs

fn main() {
  let mut s = String::from("witaj");

  change(&mut s);
}

fn change(some_string: &mut String) {
	some_string.push_str(", świecie");
}

Po pierwsze, zmieniliśmy s by było mut. Następnie, w miejscu wywołania funkcji zmien utworzyliśmy mutowalną referencję za pomocą &mut s i ją przyjęliśmy za pomocą some_string: &mut String w sygnaturze funkcji. Taka składnia czytelnie pokazuje, że funkcja zmien będzie zmieniać wartość, którą pożycza.

Jednakże mutowalne referencję posiadają jedno spore ograniczenie: w danym zasięgu można mieć tylko jedną mutowalną referencję do konkretnych danych. Ten kod nie skompiluje się:

Plik: src/main.rs

fn main() {
  let mut s = String::from("witaj");

  let r1 = &mut s;
  let r2 = &mut s;

  println!("{}, {}", r1, r2);
}

Otrzymamy następujący błąd:

$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0499]: cannot borrow `s` as mutable more than once at a time
 --> src/main.rs:5:14
 |
4 |   let r1 = &mut s;
 |       ------ first mutable borrow occurs here
5 |   let r2 = &mut s;
 |       ^^^^^^ second mutable borrow occurs here
6 |
7 |   println!("{}, {}", r1, r2);
 |            -- first borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0499`.
error: could not compile `ownership` due to previous error

This error says that this code is invalid because we cannot borrow s as mutable more than once at a time. The first mutable borrow is in r1 and must last until it’s used in the println!, but between the creation of that mutable reference and its usage, we tried to create another mutable reference in r2 that borrows the same data as r1.

To ograniczenie pozwala na mutowalność jedynie w bardzo kontrolowany sposób. Może ono być kłopotliwe dla początkujących rustowców, gdyż większość innych języków nie nakłada podobnych ograniczeń. Korzyścią z tego ograniczenia jest to, że Rust może zapobiec tzw. wyścigom do danych (ang. data races) i to już na etapie kompilacji. Wyścig do danych podobny jest do wyścigu (ang. race condition) i ma miejsce, gdy zachodzą następujące trzy warunki:

 • W tym samym czasie współistnieją dwa lub więcej wskaźniki umożliwiające dostęp do tych samych danych.
 • Przynajmniej jeden z tych wskaźników jest używany do zapisu danych.
 • Nie ma żadnego mechanizmu synchronizacji dostępu do danych.

Wyścigi danych powodują niezdefiniowane zachowania i mogą być trudne do zdiagnozowania, wyśledzenia w czasie wykonywania programu i naprawienia; Tymczasem Rust całkowicie im zapobiega, nie kompilując nawet kodu który je zawiera!

Oczywiście zawsze możemy użyć nawiasów klamrowych do stworzenia nowego zasięgu, pozwalając na wiele mutowalnych referencji, ale nie równocześnie:

fn main() {
  let mut s = String::from("witaj");

  {
    let r1 = &mut s;
  } // tu kończy się czas życia r1, więc odtąd możemy bez problemu utworzyć kolejną referencję

  let r2 = &mut s;
}

Podobne ograniczenie dotyczy mieszania referencji mutowalnych z niemutowalnymi. Następujący kod nie skompiluje się:

fn main() {
  let mut s = String::from("witaj");

  let r1 = &s; // no problem
  let r2 = &s; // no problem
  let r3 = &mut s; // DUŻY PROBLEM

  println!("{}, {}, i {}", r1, r2, r3);
}

Kompilator wyświetli następujący komunikat błędu:

$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0502]: cannot borrow `s` as mutable because it is also borrowed as immutable
 --> src/main.rs:6:14
 |
4 |   let r1 = &s; // no problem
 |       -- immutable borrow occurs here
5 |   let r2 = &s; // no problem
6 |   let r3 = &mut s; // DUŻY PROBLEM
 |       ^^^^^^ mutable borrow occurs here
7 |
8 |   println!("{}, {}, i {}", r1, r2, r3);
 |               -- immutable borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `ownership` due to previous error

Fiu, fiu! Mutowalnej referencji nie możemy mieć także gdy mamy niemutowalną.

Użytkownicy niemutowalnej referencji nie spodziewają się, że wartość do której ta referencja się odnosi, może się nagle zmienić! Jednakże, istnienie wielu niemutowalnych referencji niczemu nie zagraża, bo nie dają one możliwość zmiany danych i wpłynięcia na to, co odczytają inni.

Uwaga: zasięg życia referencji zaczyna się w miejscu jej utworzenia, kończy się zaś w miejscu jej ostatniego użycia. Przykładowo, następujący kod skompiluje się, bo ostatnie użycie niemutowalnej referencji, println!, występuje przed wprowadzeniem mutowalnej:

fn main() {
  let mut s = String::from("witaj");

  let r1 = &s; // no problem
  let r2 = &s; // no problem
  println!("{} and {}", r1, r2);
  // zmienne r1 i r2 dalej nie są używane

  let r3 = &mut s; // no problem
  println!("{}", r3);
}

Zasięgi życia niemutowalnych referencji r1 i r2 kończą się zaraz po println! w którym są one ostatni raz użyte, czyli przed utworzeniem mutowalnej referencji r3. Te zasięgi się nie zazębiają i dlatego kompilator ten kod akceptuje.

Błędy kompilacji związane z pożyczaniem mogą być czasami frustrujące. Pamiętajmy jednak, że nierzadko wskazują one potencjalne błędy, dokładnie wskazując problem, i to na wczesnym etapie, w czasie kompilacji, a nie wykonywania programu. Dzięki nim nie musimy odkrywać, dlaczego nasze dane są inne niż się spodziewaliśmy.

Wiszące referencje

W językach ze wskaźnikami, łatwo jest błędnie stworzyć wiszący wskaźnik, tj. taki, który odnosi się do miejsca w pamięci, które mogło być przekazane komuś innemu, poprzez zwolnienie pamięci przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika do niej. W Ruście natomiast, kompilator gwarantuje, że referencje nigdy nie będą wiszące: kompilator zawsze dba o to, aby jakiekolwiek dane nie wyszły poza zasięg wcześniej, niż referencje do tych danych.

Spróbujmy utworzyć wiszącą referencję. Rust nam to uniemożliwi, zgłaszając następujący błąd kompilacji:

Plik: src/main.rs

fn main() {
  let reference_to_nothing = dangle();
}

fn dangle() -> &String {
  let s = String::from("witaj");

  &s
}

Komunikat błędu:

$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0106]: missing lifetime specifier
 --> src/main.rs:5:16
 |
5 | fn dangle() -> &String {
 |        ^ expected named lifetime parameter
 |
 = help: this function's return type contains a borrowed value, but there is no value for it to be borrowed from
help: consider using the `'static` lifetime
 |
5 | fn dangle() -> &'static String {
 |         +++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `ownership` due to previous error

This error message refers to a feature we haven’t covered yet: lifetimes. We’ll discuss lifetimes in detail in Chapter 10. But, if you disregard the parts about lifetimes, the message does contain the key to why this code is a problem:

Ten komunikat odnosi się do czegoś, czego jeszcze nie omawialiśmy: czasów życia (ang. lifetimes). Będziemy omawiać je szczegółowo w rozdziale 10. Pomijając jednak części o czasie życia, wiadomość zawiera jasne wskazanie problemu związanego z naszym kodem:

this function's return type contains a borrowed value, but there is no value
for it to be borrowed from

Przyjrzyjmy się dokładnie temu, co dzieje się na każdym etapie kodu dangle:

Plik: src/main.rs

fn main() {
  let reference_to_nothing = dangle();
}

fn dangle() -> &String { // dangle zwraca referencję do Stringa

  let s = String::from("witaj"); // s to nowy String

  &s // zwracamy referencję do Stringa s
} // Tutaj s wychodzi z zasięgu i jest zwalniane. Znika z pamięci.
 // Niebezpieczeństwo!

Jako że s jest tworzony wewnątrz dangle, to jest on zwalniany wraz z końcem dangle. Jednocześnie próbujemy zwrócić referencję do s. Ta referencja wskazywałaby na nieprawidłowy String. To niedobre! Rust nie pozwoli nam tego zrobić.

Rozwiązaniem jest zwrócenie Stringa bezpośrednio:

fn main() {
  let string = no_dangle();
}

fn no_dangle() -> String {
  let s = String::from("witaj");

  s
}

To działa bez żadnych problemów. Własność jest przenoszona na zewnątrz i nic nie jest zwalniane.

Zasady dotyczące referencji

Podsumujmy informacje na temat referencji:

 • W każdej chwili możesz mieć albo jedną referencję mutowalną albo dowolną liczbę referencji niemutowalnych.
 • Referencje zawsze muszą być poprawne.

Wkrótce przyjrzymy się innemu rodzajowi referencji: wycinkowi (ang. slice).